Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka Pekabex Bet S.A. („Pekabex”) – spółka w 100% zależna od Emitenta zawarła z Prologis Poland XLIII sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, („Zamawiający”) umowę o wzniesienie budynku magazynowego dla potrzeb przechowywania i dystrybucji towarów, systemu dróg i placów, jak również zapewnienie infrastruktury technicznej w ramach inwestycji o nazwie „Centrum Dystrybucji DC1 w Prologis Park Poznań III” („Umowa”). Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do dnia 31 października 2018 roku.

Wynagrodzenie ryczałtowe należne Pekabex za wykonanie przedmiotu Umowy zostało ustalone na kwotę 7.138.360,00 euro (słownie: siedem milionów sto trzydzieści osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt euro) netto plus należny podatek VAT. Termin płatności faktur wynosi 30 dni od dnia dostarczenia danej faktury.

Umowa przewiduje karę umowną za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto. Nadto, Umowa przyznaje Zamawiającemu prawo do dochodzenia kary umownej w wysokości 100 000,00 euro w przypadku, gdy rzeczywisty wymiar powierzchni hali będzie o ponad 2% mniejszy w porównaniu ze specyfikacją określoną w Wymogach Inwestora (i Pozwoleniu na Budowę) i kary umownej w wysokości 100 000,00 euro jeśli Certyfikat BREEAM poziom GOOD nie będzie dostarczony w okresie do 8 miesięcy po terminie Odbioru i uzyskania nieprawomocnego Pozwolenia na Użytkowanie. Strony wprowadziły limit kar umownych do wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto. Zgodnie z Umową, Strony są uprawnione do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.

Zgodnie z treścią Umowy, Pekabex jest zobowiązany do dostarczenia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenia dobrego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej na kwotę równą 10% wartości wynagrodzenia umownego netto z terminem ważności na cały okres realizacji inwestycji. Ponadto Zamawiający uprawniony jest zatrzymać 5% każdej kwoty zafakturowanej przez Pekabex, na poczet kaucji zabezpieczającej, którą zwróci po usunięciu przez Pekabex wad wskazanych w Wykazie Usterek oraz po przedłożeniu bezwarunkowej i nieodwołalnej gwarancji bankowej usunięcia wad i usterek. Pekabex zobowiązany jest do dostarczenia na rzecz Zamawiającego gwarancji bankowej usunięcia wad i usterek na kwotę stanowiącą 5% wartości wynagrodzenia umownego netto z terminem ważności na okres pierwszych pięciu lat gwarancji jakości i rękojmi oraz na kwotę 42.123,00 euro na okres kolejnych pięciu lat gwarancji jakości i rękojmi. Pekabex udziela gwarancji jakości i rękojmi na poszczególne zakresy robót objętych Umową przy czym najdłuższy okres gwarancji jakości i rękojmi wynosi 10 lat.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że jej wartość przekracza 10% wartości skonsolidowanych kapitałów Emitenta.

150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ