Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Pekabex S. A.

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Pekabex S. A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym Pekabex Bet S.A. (spółka w 100% zależną od Emitenta) podpisał umowę o wykonanie robót budowlano-montażowych („Umowa”), podpisanej uprzednio przez PORR S.A. („Zamawiający”). Przedmiotem Umowy jest wykonanie konstrukcji prefabrykowanej dla inwestycji pod nazwą „Business Garden Poznań II- Poznań, ul. Bułgarska/Łubieńska/Pastelowa”.

Wynagrodzenie należne Pekabex Bet S.A. z tytułu prawidłowego wykonania świadczeń objętych przedmiotem Umowy zostało określone na kwotę 21 107 000,00 złotych netto plus podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Rozpoczęcie wykonywania robót nastąpi 10 lipca 2017 r. Przedmiot Umowy zostanie wykonany etapowo, zgodnie z ustalonym harmonogramem, przy czym termin zakończenia montażu ustalono na dzień 11 maja 2018 r. Umowa zawiera standardowe postanowienia dotyczące kar umownych dla tego typu umów, w tym: 0,3% wartości budynku (etapu) którego dotyczy opóźnienie netto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminów zakończenia świadczeń częściowych (terminów pośrednich) a także 0,2 % wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu zakończenia całości świadczenia. Strony ustaliły górny pułap kar umownych za opóźnienie w wysokości 10 % wynagrodzenia netto. Nadto, w przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Pekabex Bet S.A. zostanie nałożona na Pekabex Bet S.A. kara umowna w wysokości 10 % wynagrodzenia netto. Zamawiający ponadto jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania za szkodę, w wysokości przewyższającej naliczone kary umowne. Natomiast w przypadku odstąpienia od umowy przez Pekabex BET S.A. z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, zostanie nałożona na Zamawiającego kara umowna w wysokości 10 % wynagrodzenia netto. Termin wymagalności faktury wynosi 30 dni od dnia doręczenia weryfikowalnej faktury. Pekabex Bet S.A. dostarczy Zamawiającemu zabezpieczenie dobrego wykonania Umowy na kwotę równą 5 % wartości wynagrodzenia netto z okresem ważności o 30 dni dłuższym od przewidywanego w Umowie terminu odbioru Inwestycji przez Inwestora (przewidywany na 15 lutego 2019 r.), jednak nie dłużej niż do 15 maja 2019 r. Nadto Pekabex Bet S.A. dostarczy Zamawiającemu zabezpieczenie z tytułu usunięcia wad i usterek na kwotę równą 5 % wartości wynagrodzenia netto, z okresem ważności 5 lat plus 60 dni licząc od daty utraty ważności zabezpieczenia dobrego wykonania Umowy. Pekabex Bet S.A. udzielił Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi na okres rozpoczynający się od odbioru dokonanego przez Zamawiającego i kończący się po upływie 10 lat i 60 dni. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.  

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, iż łączna wartość umów zawartych z Zamawiającym w tym roku przekracza 10% wartości skonsolidowanych kapitałów Emitenta i wynosi 36 781 891,54 złotych netto jak również ma ona spodziewany istotny oraz pozytywny wpływ na sytuację majątkową spółki Pekabex Bet S.A., a co za tym idzie Grupy Pekabex. 

1909 1273 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ