Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka Pekabex Bet S.A. (spółka w 100% zależną od Emitenta) zawarła z Warszawskim Rolno-Spożywczym Rynkiem Hurtowym S.A. z siedzibą w Broniszach, („Zamawiający”) umowę na wykonanie Hali Handlowo-Logistycznej wraz z infrastrukturą, której przedmiotem jest kompleksowe wykonanie budowy hali, dróg dojazdowych i placów manewrowych, zabudowy Kanału Ożarowskiego zgodnie z projektem budowy „Hali Handlowo – Logistycznej” znajdującej się na terenie Warszawskiego Rolno – Spożywczego Rynku Hurtowego S.A. w miejscowości Bronisze przy ul. Poznańskiej 98, gm. Ożarów Mazowiecki wraz z wszelkimi uzgodnieniami, wykonaniem dokumentacji powykonawczej oraz przygotowaniem dokumentów umożliwiających zgłoszenie budynku do użytkowania na terenie WR-SRH S.A z siedzibą w Broniszach przy ul. Poznańskiej 98 („Umowa”).

Za wykonanie robót będących przedmiotem Umowy oraz za wszystkie materiały i środki produkcji dostarczone przez Pekabex Bet S.A., a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy a także za wykonanie dokumentacji powykonawczej i pozostałej dokumentacji odbiorowej Pekabex Bet S.A. otrzyma wynagrodzenie w wysokości 42 814 357,95 zł netto (słownie: czterdzieści dwa miliony osiemset czternaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 95/100), powiększone o należny podatek VAT.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany w 44 tygodnie od dnia protokolarnego, przekazania terenu budowy.

Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia zapłaty kar umownej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,05% wynagrodzenia netto za pierwsze 21 dni, a za każdy kolejny dzień zwłoki w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, a także za każdy dzień zwłoki, liczonego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi za wady lub gwarancji jakości w wysokości 0,2% kwoty elementu scalonego określonego w harmonogramie rzeczowo – finansowego. Nadto, Umowa przewiduje uprawnienie Zamawiającego do dochodzenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia z przyczyn zależnych od Pekabex Bet S.A. Łączna wysokość kar umownych nałożona na Pekabex Bet S.A. nie może przewyższać 10% wartości przedmiotu Umowy netto. Natomiast Zamawiający zapłaci Pekabex Bet S.A. karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia. Zgodnie z Umową, strony są uprawnione do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Zgodnie z treścią Umowy, Pekabex Bet S.A. jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia przekazania Pekabex Bet S.A. placu budowy nieodwołalną, podzielną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie gwarancję bankową lub ubezpieczeniową dobrego wykonania, na kwotę nie mniejszą niż 5% wynagrodzenia, która zostanie wystawiona na cały okres realizacji inwestycji.

Dodatkowo, Pekabex Bet S.A. jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu zabezpieczenia zobowiązań na cały okres realizacji przedmiotu Umowy oraz rękojmi i gwarancji w formie kaucji lub gwarancji bankowej na kwotę stanowiącą 5% wartości Umowy netto. 2,5% udzielonego w ten sposób zabezpieczania zostanie zredukowane po usunięciu wszystkich usterek stwierdzonych protokolarnie w trakcie odbioru, zaś kolejne 2,5% wartości Umowy zostanie zwrócone po zakończeniu obowiązywania gwarancji. Pekabex Bet S.A. udzielił rękojmi i gwarancji jakości na okres 36 miesięcy, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz na 60 miesięcy na poszycie dachowe wraz z obróbkami przy czym okres gwarancji jakości i rękojmi dla zamontowanych urządzeń udzielane jest na okres i warunkach przewidziany przez producenta.

Zamawiający zapłaci Pekabex Bet S.A. wynagrodzenie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury. Zgodnie z treścią umowy Pekabex Bet S.A. łączna wartość faktur częściowych nie może przekroczyć 95% wartości uzgodnionego wynagrodzenia. Pozostałe 5% wartości wynagrodzenia płatne będzie na podstawie faktury końcowej.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że wartość umowy przekracza 10% wartości skonsolidowanych kapitałów Emitenta i wynosi 42.814.357,95 zł złotych netto jak również ma ona spodziewany istotny oraz pozytywny wpływ na sytuację majątkową spółki Pekabex Bet S.A., a co za tym idzie Grupy Pekabex.

150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ