Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka Pekabex Bet S.A. (spółkę w 100% zależną od Emitenta) zawarła z Hochtief Polska S.A. z siedzibą w Warszawie umowę o wykonanie robót w zakresie kompleksowego wykonania produkcji, dostawy i montażu wraz z wykonaniem projektu warsztatowego elementów prefabrykowanych dla inwestycji pn. „Business Garden Wrocław” we Wrocławiu („Umowa”).

Wynagrodzenie ryczałtowe należne spółce Pekabex Bet S.A. za wykonanie przedmiotu Umowy zostało określone na kwotę 23 659 172,00 złotych netto plus należny podatek VAT według obowiązującej stawki, w zakresie w jakim Pekabex Bet S.A. zobowiązany jest do jego naliczenia. Rozpoczęcie robót (montażu) strony ustaliły na dzień 8.01.2018 roku. Strony ponadto wskazały termin zakończenia robót (montażu) na dzień 30.09.2018 roku oraz termin 30.10.2018 roku jako dzień zakończenia realizacji przedmiotu Umowy.

Umowa zawiera standardowe postanowienia dotyczące kar umownych dla tego typu umów, w tym za opóźnienie w dotrzymaniu terminów realizacji etapów („kamieni milowych”) i/lub terminów pośrednich („kamieni milowych”) w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia oraz za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto za każdy dzień opóźnienia, a także za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru oraz w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia. Nadto, Umowa przewiduje uprawnienie Hochtief Polska S.A. do dochodzenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto w przypadku odstąpienia od Umowy przez Hochtief Polska S.A. z przyczyn leżących po stronie Pekabex Bet S.A., jak również w razie odstąpienia od Umowy przez Pekabex Bet S.A. z przyczyn niezależnych od Hochtief Polska S.A. Natomiast Hochtief Polska S.A. zapłaci Pekabex Bet S.A. karę umowną w przypadku odstąpienia od Umowy przez Pekabex Bet S.A. z przyczyn leżących po stronie Hochtief Polska S.A. lub odstąpienia od Umowy przez Hochtief Polska S.A z przyczyn niezależnych od Pekabex Bet S.A. w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto. Strony wprowadziły limit kar umownych do wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto. Niezależnie od powyższego limitu kar umownych Pekabex Bet S.A. dodatkowo zapłaci Hochtief S.A. karę umowną w wysokości 5 % całkowitego wynagrodzenia netto w przypadku zwłoki w zakończeniu realizacji przedmiotu Umowy przekraczającej 6 miesięcy, lecz tylko w przypadku gdy Inwestor nałoży analogiczną karę na Hochtief Polska S.A. z przyczyn leżących po stronie Pekabex Bet S.A. Zgodnie z Umową, Strony są uprawnione do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.

Zgodnie z treścią Umowy, Pekabex Bet S.A. jest zobowiązany do dostarczenia Hochtief Polska S.A. gwarancji spełnienia warunków Umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej na kwotę stanowiącą 5% wartości wynagrodzenia umownego netto z terminem ważności dłuższym o 4 miesiące od odbioru inwestycji przez inwestora. Dodatkowo Pekabex Bet S.A. jest zobowiązany do dostarczenia Hochtief Polska S.A. zabezpieczenia zobowiązań wynikających z rękojmi i gwarancji w formie gwarancji ubezpieczeniowej na kwotę stanowiącą 3 % wartości Umowy netto z terminem ważności do upływu 5 lat i 4 miesięcy od daty odbioru robót przez inwestora od Hochtief Polska S.A., jednakże nie później niż do dnia 31.07.2025 r. Pekabex Bet S.A. udzielił rękojmi za wady przedmiotu Umowy na okres 60 miesięcy i 30 dni licząc od odbioru końcowego robót przez Hochtief Polska S.A. od Pekabex Bet S.A. Nadto Pekabex Bet S.A. udzieli gwarancji jakości na okres 10 lat i 30 dni licząc od odbioru inwestycji przez inwestora.

Hochtief Polska S.A. zapłaci Pekabex Bet S.A. wynagrodzenie w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że łączna wartość umów zawartych z Hochtief Polska S.A. od początku roku przekracza 10% wartości skonsolidowanych kapitałów Emitenta i wynosi 35 623 713,94 złotych netto jak również ma ona spodziewany istotny oraz pozytywny wpływ na sytuację majątkową spółki Pekabex Bet S.A., a co za tym idzie Grupy Pekabex. Umową o największej wartości zawartą z Hochtief Polska S.A. w tym roku jest Umowa o której Emitent informuje w niniejszym raporcie.

150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ