Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podpisaniu przez Skanska Sverige AB z siedzibą w Szwecji umowy o roboty budowlane, podpisanej uprzednio przez Pekabex Bet S.A. (spółkę w 100% zależną od Emitenta), której przedmiotem jest dostawa oraz montaż konstrukcji prefabrykowanej i stalowej dla inwestycji Nya Hovas Kv A w Goteborgu, w Szwecji („Umowa”).

Wynagrodzenie należne spółce Pekabex Bet S.A. z tytułu realizacji Umowy wynosi 13 661 000 złotych.

Przedmiot umowy zostanie wykonany etapowo, przy czym ostatni etap zostanie wykonany do 22 tygodnia 2018 roku.

Umowa zawiera standardowe postanowienia dotyczące kar umownych dla tego typu umów, w tym za niedotrzymanie terminu zakończenia wykonania przedmiotu Umowy w wysokości 1% wartości umownego wynagrodzenia za każdy rozpoczęty tydzień. Strony wprowadziły limit kar umownych za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

Płatność faktur nastąpi zgodnie z ustalonym między stronami planem płatności, przy czym Skanska Sverige AB jest uprawniona do zatrzymania 10% wartości z każdej wystawionej przez Pekabex Bet S.A. faktury, do czasu uzyskania 5% wartości wynagrodzenia tytułem zabezpieczenia swoich roszczeń. Ponadto, nie później niż w terminie 2 tygodni przed rozpoczęciem montażu, Pekabex Bet S.A. jest zobowiązany do dostarczenia gwarancji należytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej lub innego zabezpieczenia w zaakceptowanego przez Skanska Sverige AB w wysokości 5% wartości wynagrodzenia ważnego do czasu odbioru prac Pekabex Bet S.A. Dodatkowo, Pekabex Bet S.A. jest zobowiązany do dostarczenia, przed wymagalnością końcowej faktury, zabezpieczenia usunięcia wad i usterek o wartości 5% wynagrodzenia ważnego do upływu 2 lat od odbioru inwestorskiego tj. do 1 kwietnia 2021 roku.

Prawem właściwym dla umowy jest prawo szwedzkie. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów i są oparte na zasadach ABT 06.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że łączna wartość umów zawartych z Skanska Sverige AB od początku roku przekracza 10% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta i wynosi 55 699 024,00 złotych netto. O zawarciu wcześniejszych umów Emitent informował w raportach bieżących nr 38/2017 z dnia 4 września 2017 r. oraz nr 41/2017 z dnia 27 września 2017 r. Umową o największej wartości jest umowa, o której Emitent informuje w niniejszym raporcie. Ponadto, zawarcie powyższej umowy ma spodziewany istotny oraz pozytywny wpływ na sytuację majątkową spółki Pekabex Bet S.A., a co za tym idzie Grupy Pekabex.

150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ