Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podpisaniu przez Skanska Sverige AB z siedzibą w Szwecji umowy dostawy, podpisanej uprzednio przez Pekabex Bet S.A. (spółkę w 100% zależną od Emitenta), której przedmiotem jest dostawa ścian prefabrykowanych oraz cokołów dla inwestycji Kv. Tygeln 2 w Solna, w Szwecji („Umowa”).

Wynagrodzenie należne spółce Pekabex Bet S.A. z tytułu realizacji Umowy wynosi 9 900 000 złotych. Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Umowa zawiera standardowe postanowienia dotyczące kar umownych dla tego typu umów, w tym za niedotrzymanie terminów rozpoczęcia robót oraz zakończenia w wysokości 3% wartości opóźnionego ładunku za każdy tydzień. Pekabex Bet S.A. nie jest jednak zobowiązany do zapłaty za więcej niż 10 tygodni opóźnienia. Jeśli opóźnienie przekroczy 10 tygodni, Skanska Sverige AB będzie uprawniona do anulowania Umowy, przy czym AB może zdecydować czy anulowanie będzie dotyczyło części czy całego przedmiotu Umowy.

Zgodnie z treścią Umowy, Pekabex Bet S.A. jest uprawniony do wystawienia faktury w każdym miesiącu. Faktury mogą zostać wystawione tylko po dostawie zamówionych elementów prefabrykowanych na plac budowy, przy czym Pekabex Bet S.A. jest uprawniony do wystawienia faktury z tytułu projektowania oraz produkcji przed rozpoczęciem dostaw. Płatność nastąpi w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury.

Pekabex Bet S.A. w terminie 4 tygodni od dnia podpisania Umowy dostarczy gwarancję należytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej lub innego zabezpieczenia w zaakceptowanego przez Skanska Sverige AB w wysokości 10% wartości wynagrodzenia. Powyższe zabezpieczenie zostanie zredukowane do wartości 5% w okresie obowiązywania gwarancji. Zabezpieczenie zostanie zwrócone po upływie okresu gwarancji, usunięciu wszelkich wad i usterek jak również po wypełnieniu innych, umownych zobowiązań Pekabex Bet S.A.

Prawem właściwym dla umowy jest prawo szwedzkie. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów i są oparte na zasadach ABM 07.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że łączna wartość umów zawartych z Skanska Sverige AB od początku roku przekracza 10% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta i wynosi 42 038 024,00 złotych netto. O zawarciu wcześniejszych umów Emitent informował w raporcie bieżącym nr 38/2017 w dniu 4 września 2017 r. Ponadto, zawarcie powyższej umowy ma spodziewany istotny oraz pozytywny wpływ na sytuację majątkową spółki Pekabex Bet S.A., a co za tym idzie Grupy Pekabex.

150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ