ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ OD POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S. A.

ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ OD POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S. A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podpisaniu przez Skanska Sverige AB z siedzibą w Szwecji umowy o roboty budowlane, podpisanej uprzednio przez Pekabex Bet S.A. (spółkę w 100% zależną od Emitenta), której przedmiotem jest dostawa, produkcja oraz montaż konstrukcji prefabrykowanej dla inwestycji Kv. Sodeberg 4 w Kristianstad w Szwecji („Umowa”).

Wynagrodzenie należne spółce Pekabex Bet S.A. z tytułu realizacji Umowy wynosi 13 428 024,00 złotych.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany etapowo, przy czym ostatni etap zostanie wykonany w terminie do 14.12.2017 r. (dla budynku C), 20.02.2018 (dla budynku A) oraz do 01.03.2018 (dla budynku B).

Umowa zawiera standardowe postanowienia dotyczące kar umownych dla tego typu umów, w tym za niedotrzymanie terminów rozpoczęcia robót oraz zakończenia w wysokości 1% wartości wynagrodzenia za każdy tydzień niedotrzymania umownego terminu zakończenia robót oraz za niedotrzymanie terminów pośrednich w wysokości 1% wartości wynagrodzenia danego etapu. Limit kar w tytułu opóźnienia wynosi 10 % wartości wynagrodzenia.

Zgodnie z treścią Umowy, płatność nastąpi na podstawie ustalonego przez strony planu płatności. Skanska Sverige AB jest uprawniony do zatrzymania kwoty 10% wartości każdej faktury do czasu uzyskania 5% wartości wynagrodzenia, która to zostanie zwrócona po odbiorze robót. Niezależnie od powyższego zatrzymania Skanska Sverige AB będzie uprawniony do zatrzymania 100 000,00 zł tytułem zabezpieczenia otrzymania kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Pekabex Bet S.A. w terminie 2 tygodni od podpisania umowy dostarczy gwarancję należytego wykonania umowy w formie bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na pierwsze żądanie gwarancji bankowej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia ważnej do dnia odbioru inwestorskiego. Ponadto, Pekabex Bet S.A. w terminie 4 tygodni od dnia podpisania protokołu odbioru inwestorskiego dostarczy gwarancję w wysokości 5% wartości wynagrodzenia ważnej do upływu 2 lat od odbioru inwestorskiego, jednakże nie później niż do 23.11.2018 r.

Prawem właściwym dla umowy jest prawo szwedzkie. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów i są oparte na zasadach ABT 06 i ABT-U 07.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że łączna wartość umów zawartych z Skanska Sverige AB od początku roku przekracza 10% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta i wynosi 32 138 024,00 złotych netto. Umową o największej wartości jest umowa, o której Emitent informuje w niniejszym raporcie. Ponadto zawarcie umowy ma spodziewany istotny oraz pozytywny wpływ na sytuację majątkową spółki Pekabex Bet S.A., a co za tym idzie Grupy Pekabex.

150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ