ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ OD POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S. A.

ZAWARCIE ZNACZĄCEJ UMOWY PRZEZ SPÓŁKĘ ZALEŻNĄ OD POZNAŃSKIEJ KORPORACJI BUDOWLANEJ PEKABEX S. A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podpisaniu przez spółkę Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie, umowy o wykonanie robót budowlanych, uprzednio podpisanej przez spółkę Pekabex Bet S.A. 

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podpisaniu przez spółkę Budimex S.A. z siedzibą w Warszawie, umowy o wykonanie robót budowlanych, uprzednio podpisanej przez spółkę Pekabex Bet S.A. (spółkę w 100% zależną od Emitenta) której przedmiotem jest dostawa i montaż żelbetowej prefabrykowanej konstrukcji budynków wraz z niezbędnymi elementami zabetonowanymi w przedmiotowej konstrukcji i wykonanie, uzgodnienie oraz uzyskanie akceptacji projektanta oraz zamawiającego dokumentacji projektowej, wykonawczej, zamiennej i warsztatowej w zakresie dostarczanej i montowanej prefabrykowanej konstrukcji budynków dla inwestycji w Kałuszynie. Wynagrodzenie ryczałtowe należne spółce Pekabex Bet S.A. za wykonanie przedmiotu umowy zostało określone na kwotę 25 250 000,00 złotych. Od wynagrodzenia zostanie odprowadzony podatek od towarów i usług (VAT) w sposób oraz w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. Strony wskazały termin 3 lutego 2018 roku jako dzień zakończenia robót objętych przedmiotem umowy, w tym zakończenie dostawy i montażu elementów prefabrykowanej konstrukcji w terminie do dnia 20 stycznia 2018 roku. Umowa zawiera standardowe postanowienia dotyczące kar umownych dla tego typu umów, w tym za niedotrzymanie terminu zakończenia robót objętych przedmiotem umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia oraz za niedotrzymanie terminów wykonania etapów/elementów robót określonych w umowie, w szczególności w harmonogramie realizacji przedmiotu umowy (lub określonych zgodnie z jego postanowieniami) w wysokości 0,12% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia a także za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, licząc od upływu terminu wyznaczonego przez Budimex S.A. na usunięcie wad. Nadto, umowa przewiduje uprawnienie Budimex S.A. do dochodzenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego w przypadku odstąpienia od umowy przez Budimex S.A. z przyczyn leżących po stronie Pekabex Bet S.A., jak również w razie odstąpienia od umowy przez Pekabex Bet S.A. z przyczyn niezależnych od Budimex S.A. Strony wprowadziły limit kar umownych do wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto. Zgodnie z umową, Budimex S.A. jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody. Zgodnie z treścią umowy, Pekabex Bet S.A. jest zobowiązany do dostarczenia Budimex S.A. gwarancji bankowej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10% wartości wynagrodzenia umownego z terminem ważności do upływu 60 dni po dacie upływu krótszego z okresów rękojmi i gwarancji (tj. 5 lat i 30 dni), nie dłużej niż do dnia 29 lipca 2024 roku. Nadto gwarancja zostanie zredukowania do 50% jej wartości po upływie 60 dni od daty odbioru końcowego inwestycji przez inwestora. Pekabex Bet S.A. udzielił gwarancji jakości i rękojmi na okres 10 lat i 30 dni licząc od odbioru inwestycji przez inwestora na prace w zakresie konstrukcji dachu oraz na okres 5 lat i 30 dni od odbioru inwestycji przez inwestora na pozostały zakres przedmiotu umowy. Budimex S.A. zapłaci Pekabex Bet S.A. wynagrodzenie w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów. Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że łączna wartość umów brutto zawartych z Budimex S.A. od początku roku przekracza 10% wartości skonsolidowanych kapitałów Emitenta i wynosi 35 312 019,00 złotych brutto jak również ma ona spodziewany istotny oraz pozytywny wpływ na sytuację majątkową spółki Pekabex Bet S.A., a co za tym idzie Grupy Pekabex. Umową o największej wartości zawartą z Budimex S.A. w tym roku jest umowa o której Emitent informuje w niniejszym raporcie. 

150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ