Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podpisaniu przez spółkę Accolade PL XI Sp. z o.o. („Inwestor”) podpisanej przez spółkę Pekabex Bet S.A. (spółkę w 100% zależną od Emitenta) której przedmiotem jest budowa Hali magazynowej AB (etap I) wraz z trzykondygnacyjnym budynkiem biurowym, niezbędną infrastrukturą zewnętrzną i pomieszczeniami technicznymi w ramach inwestycji o nazwie „Panattoni Park Kielce” w Kielcach.

Wynagrodzenie ryczałtowe należne spółce Pekabex Bet S.A. za wykonanie umowy wynosi 12 150 000,00 Euro bez VAT -u. Podatek VAT zostanie doliczony po obowiązującej stawce. Strony wskazały termin 15 września 2018 roku jako dzień zakończenia robót, w tym uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Umowa zawiera standardowe postanowienia dotyczące kar umownych dla tego typu umów, w tym za niedotrzymanie terminu zakończenia robót objętych przedmiotem umowy w wysokości 0,1% ceny umowy netto za dany zakres przedmiotu umowy (tj. wartości dla każdego z zadań osobno), którego dotyczy opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia w odniesieniu do terminów określonych umową. Dodatkowo Inwestor będzie uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w przypadku odmowy podpisania protokołu umożliwiającego Inwestorowi wcześniejszy dostęp w wysokości 25 % ceny umowy netto w części dotyczącej powierzchni podlegającej wcześniejszemu dostępowi dla każdej powierzchni najmu. Strony wprowadziły limit kar umownych do wysokości 7,5 % ceny umowy netto.

Zgodnie z umową, Inwestora jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody. Zgodnie z treścią umowy, Pekabex Bet S.A. jest zobowiązany do dostarczenia Inwestorowi gwarancji bankowej z tytułu zabezpieczenia prawidłowego i terminowego wykonania wszelkich prac przez Pekabex Bet S.A. a także prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z rękojmi i udzielonej gwarancji umowy na kwotę stanowiącą 5% ceny umowy netto na okres 5 lat liczony od daty podpisania protokołu przekazania inwestycji przez Inwestora i Pekabex Bet S.A. Pekabex Bet S.A. udziela Inwestorowi gwarancje jakości i rękojmi za wady na okres 5 lat liczony od dnia podpisania protokołu przekazania inwestycji.

Inwestor zapłaci Pekabex Bet S.A. wynagrodzenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Inwestora faktury, przy tym pierwsza płatność zostanie dokonana w terminie 45 dni od dnia otrzymania przez Inwestora faktury.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że niniejsza umowa przekracza 10% wartości skonsolidowanych kapitałów Emitenta, a także że ma spodziewany pozytywny wpływ na sytuację finansową Pekabex Bet S.A. i co za tym idzie, całej grupy kapitałowej Emitenta.

150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ