Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podpisaniu przez Skanska Sverige AB z siedzibą w Szwecji warunkowej umowy o roboty budowlane, podpisanej uprzednio przez Pekabex Bet S.A. (spółkę w 100% zależną od Emitenta), której przedmiotem jest projektowanie, dostawa oraz montaż konstrukcji prefabrykowanej dla inwestycji Kvibergs Angar – Residential Buildings w Goteborg, w Szwecji („Umowa”).

Wynagrodzenie należne spółce Pekabex Bet S.A. z tytułu realizacji Umowy wynosi łącznie 31 335 693,00 złotych. Przedmiot Umowy składa się z trzech etapów. Pierwszy etap jest wart 9 842 349 złotych, drugi 11 094 802 złotych, zaś trzeci 10 398 542 złotych. Warunkiem rozpoczęcia przez Pekabex Bet S.A. prac nad każdym etapem jest otrzymanie przez niego zamówienia. Pekabex Bet S.A. otrzymał już zamówienie do rozpoczęcia prac dla pierwszego etapu.

Pekabex Bet S.A. będzie prowadził prace zgodnie z ustalonym przez strony harmonogramem.

Umowa zawiera standardowe postanowienia dotyczące kar umownych dla tego typu umów, w tym za niedotrzymanie terminu zakończenia Umowy w wysokości 1% wartości wynagrodzenia za każdy rozpoczęty tydzień. Strony wprowadziły limit kar umownych za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

Płatność za wykonane roboty budowlane nastąpi zgodnie z ustalonym przez Strony planem płatności. Na jego podstawie Skanska Sverige AB będzie uprawniona do zatrzymania z każdej wystawionej przez Pekabex Bet S.A. faktury 10%, aż do uzyskania 5% wartości wynagrodzenia. Kwota ta zostanie zwrócona po zakończeniu prac Pekabex Bet S.A. a także po usunięciu wszelkich stwierdzonych wad i usterek. Ponadto, w terminie 2 tygodni przed rozpoczęciem montażu Pekabex Bet S.A. dostarczy gwarancję należytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej lub innego zabezpieczenia w zaakceptowanego przez Skanska Sverige AB w wysokości 5% wartości wynagrodzenia ważną do odbioru robót Pekabex Bet S.A. Natomiast, przed zapłatą końcowej faktury Pekabex Bet S.A. przedłoży bankową gwarancję usunięcia wad i usterek ważną do 1 września 2025 r. Powyższe zabezpieczenia będą przekazywane oddzielnie dla każdego z ww. etapów.

Prawem właściwym dla Umowy jest prawo szwedzkie. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów i są oparte na zasadach ABT 06 i ABT-U 07.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że łączna wartość umów zawartych z Skanska Sverige AB od początku roku przekracza 10% wartości skonsolidowanych kapitałów Emitenta i wynosi 87 997 386,00 złotych netto. O zawarciu poprzednich umów Emitent informował w raportach bieżących nr 7/2018 z dn. 13 lutego 2018 r., 8/2018 z dn. 14 lutego 2018 r. oraz 17/2018 z dn. 23 kwietnia 2018 r. Ponadto, zawarcie powyższej umowy ma spodziewany istotny oraz pozytywny wpływ na sytuację majątkową spółki Pekabex Bet S.A., a co za tym idzie Grupy Pekabex. Niniejsza umowa jest umową o największej wartości jaka została zawarta w tym roku przez Pekabex Bet S.A. z Skanska Sverige AB.

150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ