Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż powziął wiadomość o podpisaniu przez NCC Sverige AB z siedzibą w Szwecji umowy, podpisanej uprzednio przez Pekabex Bet S.A. (spółkę w 100% zależną od Emitenta), której przedmiotem jest dostawa konstrukcji prefabrykowanej dla inwestycji Tollare Terrass w Sztokholmie, w Szwecji („Umowa”).

Wynagrodzenie należne spółce Pekabex Bet S.A. za realizację kompletnego zakresu przedmiotu Umowy zostało określone na kwotę 20 089 131 złotych netto. Przedmiot Umowy zostanie wykonany etapowo, zgodnie z ustalonym przez strony harmonogramem, przy czym zakończenie dostaw planowane jest na maj 2019 r. Umowa zawiera postanowienia dotyczące kar umownych, w tym za niedotrzymanie terminów realizacji dostaw w wysokości 3% wartości przedmiotu dostaw za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia. Jednakże, Pekabex Bet S.A. nie jest zobowiązany za zapłatę kar umownych za więcej niż 3 tygodnie opóźnienia. Po upływie 3 tygodni opóźnienia, NCC Sverige AB będzie uprawnione do odstąpienia od umowy. Ponadto, Pekabex Bet S.A. zapłaci 5 000 SEK za każde opóźnienie w dostawie powyżej 8 godzin względem ustalonego harmonogramu.

Zgodnie z treścią Umowy, Pekabex Bet S.A. jest zobowiązany do dostarczenia NCC Sverige AB zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w terminie 4 tygodni od dnia podpisania Umowy w wysokości 5% wartości wynagrodzenia ważnego do upływu 3 miesięcy po zrealizowaniu przez Pekabex Bet S.A. ostatniej dostawy. Zapłata za wykonane dostawy nastąpi w terminie 30 dni od dnia dostarczenia faktury, zgodnie z ustalonym planem płatności. Odpowiedzialność Pekabex Bet S.A. za wady jest ograniczona do upływu 6 lat od zakończenia dostaw.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo szwedzkie.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że łączna wartość umów zawartych z NCC Sverige AB od początku roku przekracza 10% wartości skonsolidowanych kapitałów Emitenta i wynosi maksymalnie 34 173 763,71 złotych. Ponadto zawarcie Umowy ma spodziewany istotny oraz pozytywny wpływ na sytuację majątkową spółki Pekabex Bet S.A., a co za tym idzie Grupy Pekabex.

Umową o największej wartości jest umowa, o której Emitent informuje w niniejszym raporcie.

150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ