Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podpisaniu przez Skanska Sverige AB z siedzibą w Szwecji umowy o roboty budowlane, podpisanej uprzednio przez Pekabex Bet S.A. (spółkę w 100% zależną od Emitenta), której przedmiotem jest dostawa i montaż konstrukcji prefabrykowanej dla inwestycji Kaj 306 w Malmo, w Szwecji („Umowa”).

Wynagrodzenie należne spółce Pekabex Bet S.A. z tytułu realizacji Umowy wynosi 16 341 693 złotych. Pekabex Bet S.A. rozpocznie montaż elementów w dniu 11 czerwca 2018 r. i zakończy je w dniu 19 maja 2019 r. Terminy pośrednie zostaną ustalone między stronami.

Umowa zawiera standardowe postanowienia dotyczące kar umownych dla tego typu umów, w tym za niedotrzymanie terminu zakończenia Umowy lub terminu pośredniego w wysokości 1% wartości wynagrodzenia lub wartości opóźnionego etapu. Strony wprowadziły limit kar umownych za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

Płatność za wykonane roboty budowlane nastąpi zgodnie z ustalonym przez Strony planem płatności. Na jego podstawie Skanska Sverige będzie uprawniona do zatrzymania z każdej wystawionej przez Pekabex S.A. faktury 10%, aż do uzyskania 5% wartości wynagrodzenia. Kwota ta zostanie zwrócona po usunięciu wszelkich wad i usterek. Ponadto, w terminie 4 tygodni od podpisania Umowy, Pekabex Bet S.A. dostarczy gwarancję należytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej lub innego zabezpieczenia w zaakceptowanego przez Skanska Sverige AB w wysokości 10% wartości wynagrodzenia. Powyższe zabezpieczenie zostanie zredukowane po odbiorze inwestycji, planowanym na 11 czerwca 2020 r., do wartości 5% i będzie obowiązywać przez 2 lata. Zabezpieczenie zostanie zwrócone po upływie powyższego okresu.

Prawem właściwym dla umowy jest prawo szwedzkie. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów i są oparte na zasadach ABT 06 i ABT-U 07.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że łączna wartość umów zawartych z Skanska Sverige AB od początku roku przekracza 10% wartości skonsolidowanych kapitałów Emitenta i wynosi 39 741 693,00 złotych netto.

150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ