Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S. A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podpisaniu przez spółkę Accolade PL VII sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Inwestor”), umowy o wykonanie robót budowlanych, uprzednio podpisanej przez spółkę Pekabex Bet S.A. (spółkę w 100% zależną od Emitenta) której przedmiotem jest budowa hal BU01, BU02 (Faza 1) oraz hali BU03 (Faza 2) wraz z drogą dojazdową i infrastrukturą towarzysząca (przedłużenie oraz przebudowa ulicy Aksamitnej), innych budynków oraz wykonanie robót towarzyszących, związanych z zagospodarowaniem terenu w ramach inwestycji o nazwie „Panattoni Park Białystok w Białymstoku.

Wynagrodzenie ryczałtowe należne spółce Pekabex Bet S.A. za wykonanie kontraktu w zakresie robót objętych Fazą 1 wynosi 9.262.317,81 Euro bez VAT-u, natomiast za wykonanie robót objętych Fazą 2 wynosi 5.137.890,87 Euro bez VAT-u, tym samym łączna wartość wynosi 14.400.208,68 Euro bez VAT -u. Podatek VAT zostanie doliczony po obowiązującej stawce. Płatności zostaną zrealizowane w Euro. Strony wskazały termin 30 sierpnia 2018 roku jako dzień zakończenia robót objętych Fazą 1, oraz termin 16 sierpnia 2018 roku jako dzień zakończenia robót objętych Fazą 2.

Umowa zawiera standardowe postanowienia dotyczące kar umownych dla tego typu umów, w tym za niedotrzymanie terminu zakończenia robót objętych przedmiotem umowy w wysokości 0,1% ceny kontraktu netto za dany zakres przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia w odniesieniu do terminów określonych umową. Dodatkowo Inwestor będzie uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w przypadku odmowy podpisania protokołu umożliwiającego Inwestorowi wcześniejszy dostęp w wysokości 25 % ceny kontraktu netto w części dotyczącej powierzchni podlegającej wcześniejszemu dostępowi. Strony wprowadziły limit kar umownych do wysokości 7,5 % ceny kontraktu netto. Zgodnie z umową, Inwestora jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do wysokości poniesionej szkody.

Zgodnie z treścią umowy, Pekabex Bet S.A. jest zobowiązany do dostarczenia Inwestorowi gwarancji bankowej z tytułu zabezpieczenia prawidłowego wykonania wszelkich prac przez Pekabex Bet S.A. a także prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z rękojmi i udzielonej gwarancji umowy na kwotę stanowiącą 5% ceny kontraktu netto umownego z na okres 5 lat liczony od daty podpisania protokołu przekazania inwestycji przez Inwestora i Pekabex Bet S.A. Pekabex Bet S.A. udziela Inwestorowi gwarancje jakości i rękojmi za wady na okres 5 lat liczony od dnia podpisania protokołu przekazania inwestycji.

Inwestor zapłaci Pekabex Bet S.A. wynagrodzenie w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Inwestora faktury, przy tym pierwsza płatność zostanie dokonana w terminie 45 dni od dnia otrzymania przez Inwestora faktury.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Umowa została uznana za znaczącą z uwagi na fakt, że niniejsza umowa przekracza 10% wartości skonsolidowanych kapitałów Emitent, a także że ma spodziewany pozytywny wpływ na sytuację finansową Pekabex Bet S.A. i co za tym idzie, całej grupy kapitałowej Emitenta.

150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ