Zawarcie umów kredytu inwestorskiego i kredytu obrotowego odnawialnego przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zawarcie umów kredytu inwestorskiego i kredytu obrotowego odnawialnego przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex Casa Baia sp. z o.o. („Spółka” lub „Kredytobiorca”) zawarła z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. („Bank”) umowy kredytu inwestorskiego oraz kredytu obrotowego odnawialnego w walucie polskiej i ustanowienia zabezpieczeń za zobowiązania z tytułu tych umów, której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:
Przedmiot umów: zawarcie kredytu inwestorskiego, przeznaczonego w szczególności na finansowanie kosztów netto związanych z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem usługowym, na terenie działek oznaczonych numerami ewid. 136/8, 136/10, 136/11, 136/14, 136/16, 136/18, 136/21, 136/28, 136/29, 136/30, 136/31, 750, 759/2, 147/8 położonych w Helu, przy ul. Żeromskiego 3/5 („Inwestycja”) oraz zawarcie przez Kredytobiorcę z Bankiem kredytu obrotowego odnawialnego w walucie polskiej, a także ustanowienie zabezpieczeń z niej wynikających.
Wartość umów/wysokość udzielonego finansowania:
1) w zakresie kredytu inwestorskiego: 28 100 000,00 zł
2) W zakresie kredytu obrotowego odnawialnego: 2 000 000,00 zł
Cel zawarcia umów:
1) w zakresie umowy kredytu inwestorskiego: finansowanie kosztów netto związanych z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego (68 mieszkań) z 1 (jednym) lokalem usługowym, na terenie działek oznaczonych numerami ewid. 136/8, 136/10, 136/11, 136/14, 136/16, 136/18, 136/21, 136/28, 136/29, 136/30, 136/31, 750, 759/2, 147/8 położonych w Helu, przy ul. Żeromskiego 3/5
2) w zakresie kredytu obrotowego odnawialnego: finansowanie zapłaty podatku VAT naliczonego od kosztów związanych z realizacją Inwestycji.
Termin zakończenia okresu finansowania: 31 grudnia 2023 r.
Zabezpieczenia spłaty należności:
1) w zakresie kredytu inwestorskiego:
a. hipoteka umowna łączna do kwoty 45 150 000,00 PLN (słownie złotych: czterdzieści pięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100) ustanowiona z najwyższym pierwszeństwem na nieruchomościach będących własnością Kredytobiorcy, położonych w Helu przy ul. Żeromskiego 3/5, dla których Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach: GD2W/00009634/0, GD2W/00049821/0 i GD2W/00010061/2,
b. przelew wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia Inwestycji obejmującej wszelkie ryzyka budowlane (CAR – Construction All Risks), a po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie – z umowy ubezpieczenia budynków realizowanych w ramach Inwestycji,
c. pierwszorzędny zastaw finansowy na środkach pieniężnych zgromadzonych na wszystkich rachunkach Kredytobiorcy prowadzonych w Banku dotyczących Inwestycji (z wyłączeniem mieszkaniowego rachunku powierniczego) i pierwszorzędny zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 45 150 000,00 PLN (słownie złotych: czterdzieści pięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100) nawierzytelnościach z umów ww. rachunków,
d. pierwszorzędny zastaw finansowy i rejestrowy na udziałach w spółce Kredytobiorcy (obecnych i przyszłych, z wyłączeniem 9% udziałów należących do siedmiu osób fizycznych), do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 45 150 000,00 PLN (słownie złotych: czterdzieści pięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100),
e. pierwszorzędny zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 45 150 000,00 PLN (słownie złotych: czterdzieści pięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100), na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw stanowiących organizacyjną całość gospodarczą, chociażby jego skład był zmienny w postaci przedsiębiorstwa Kredytobiorcy,
f. pierwszorzędny zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 45 150 000,00 PLN (słownie złotych: czterdzieści pięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100) na papierach wartościowych zdematerializowanych/innych niż zdematerializowane – obligacjach (gdy zostaną wyemitowane),
g. przelew wierzytelności pieniężnych z zawartych i nowo zawieranych umów przedwstępnych/sprzedaży generujących przychody z Inwestycji (z wyłączeniem umów deweloperskich),
h. warunkowy (w przypadku wystąpienia przypadku naruszenia umowy, umowy kredytu na VAT lub umów dotyczących zabezpieczenia) przelew wierzytelności pieniężnych przysługujących Kredytobiorcy z tytułu umowy z generalnym wykonawcą Inwestycji tj. PEKABEX BET SA,
i. przelew wierzytelności pieniężnych z gwarancji dobrego wykonania umowy wystawionej przez inny bank niż Bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe, którego wybór zostanie zweryfikowany przez Bank, w kwocie odpowiadającej co najmniej 5,00 % wynagrodzenia generalnego wykonawcy określonego w umowie z generalnym wykonawcą oraz z gwarancji dobrego wykonania umowy udzielonych na zabezpieczenie dobrego wykonania umów zawartych przez Kredytobiorcę z wykonawcami Inwestycji, wystawionych przez inny bank niż Bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe, którego wybór zostanie zweryfikowany przez Bank lub z kwot zatrzymanych zabezpieczających te umowy i umowę z generalnym wykonawcą (jeśli dotyczy),
j. przelew praw z wszystkich umów zawartych w związku z realizacją Inwestycji (w tym z umowy o zarządzanie),
k. warunkowy (w przypadku wystąpienie przypadku naruszenia umowy, umowy kredytu na VAT lub umów dotyczących zabezpieczenia) przelew wierzytelności pieniężnych pożyczkodawców z umów pożyczek udzielonych Kredytobiorcy,
l. umowa wsparcia w kwocie 10,00% (słownie procent: dziesięć) wynagrodzenia generalnego wykonawcy wynikającego z umowy z generalnym wykonawcą, m. złożenie przez Kredytobiorcę notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w zakresie roszczeń Banku wynikających z umowy i z umowy kredytu na VAT, w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc o treści satysfakcjonującej Bank, na podstawie którego Kredytobiorca podda się egzekucji do kwoty 45 150 000,00 PLN (słownie złotych: czterdzieści pięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100), a Bank będzie mógł wystąpić o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie ustalonym przez strony umowy,
n. złożenie przez Poznańską Korporację Budowlaną Pekabex Spółkę Akcyjną notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w zakresie roszczeń Banku wynikających z gwarancji przekroczenia kosztów Inwestycji wystawionej przez Poznańską Korporację Budowlaną Pekabex S.A. w formie umowy wsparcia zawartej pomiędzy Poznańską Korporacją Budowlaną Pekabex S.A. a Bankiem w celu zapewnienia Kredytobiorcy środków pieniężnych niezbędnych do realizacji Inwestycji („umowa wsparcia”), w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc, o treści satysfakcjonującej Bank, na podstawie którego Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. podda się egzekucji do kwoty wskazanej w umowie wsparcia, a Bank będzie mógł wystąpić o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie ustalonym przez strony umowy.
2) w zakresie kredytu obrotowego odnawialnego:
a. hipoteka umowna łączna do kwoty 45 150 000,00 PLN (słownie złotych: czterdzieści pięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100) ustanowiona z najwyższym pierwszeństwem na nieruchomościach będących własnością Kredytobiorcy, położonych w Helu przy ul. Żeromskiego 3/5, dla których Sąd Rejonowy w Wejherowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach: GD2W/00009634/0, GD2W/00049821/0 i GD2W/00010061/2,
b. przelew wierzytelności pieniężnych z umowy ubezpieczenia Inwestycji obejmującej wszelkie ryzyka budowlane (CAR – Construction All Risks), a po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie – z umowy ubezpieczenia budynków realizowanych w ramach Inwestycji,
c. pierwszorzędny zastaw finansowy na środkach pieniężnych zgromadzonych na wszystkich rachunkach Kredytobiorcy prowadzonych w Banku dotyczących Inwestycji (z wyłączeniem mieszkaniowego rachunku powierniczego) i pierwszorzędny zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 45 150 000,00 PLN (słownie złotych: czterdzieści pięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100) na wierzytelnościach z umów ww. rachunków,
d. pierwszorzędny zastaw finansowy i rejestrowy na udziałach w spółce Kredytobiorcy (obecnych i przyszłych, z wyłączeniem 9% udziałów należących do siedmiu osób fizycznych), do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 45 150 000,00 PLN (słownie złotych: czterdzieści pięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100),
e. pierwszorzędny zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 45 150 000,00 PLN (słownie złotych: czterdzieści pięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100), na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw stanowiących organizacyjną całość gospodarczą, chociażby jego skład był zmienny w postaci przedsiębiorstwa Kredytobiorcy,
f. pierwszorzędny zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 45 150 000,00 PLN (słownie złotych: czterdzieści pięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100) na papierach wartościowych zdematerializowanych/innych niż zdematerializowane – obligacjach (gdy zostaną wyemitowane),
g. przelew wierzytelności pieniężnych z zawartych i nowo zawieranych umów przedwstępnych/sprzedaży generujących przychody z Inwestycji (z wyłączeniem umów deweloperskich),
h. warunkowy (w przypadku wystąpienia przypadku naruszenia umowy, umowy kredytu na VAT lub umów dotyczących zabezpieczenia) przelew wierzytelności pieniężnych przysługujących Kredytobiorcy z tytułu umowy z generalnym wykonawcą Inwestycji tj. PEKABEX BET SA,
i. przelew wierzytelności pieniężnych z gwarancji dobrego wykonania umowy wystawionej przez inny bank niż Bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe, którego wybór zostanie zweryfikowany przez Bank, w kwocie odpowiadającej co najmniej 5,00 % wynagrodzenia generalnego wykonawcy określonego w umowie z generalnym wykonawcą oraz z gwarancji dobrego wykonania umowy udzielonych na zabezpieczenie dobrego wykonania umów zawartych przez Kredytobiorcę z wykonawcami Inwestycji, wystawionych przez inny bank niż Bank lub towarzystwo ubezpieczeniowe, którego wybór zostanie zweryfikowany przez Bank lub z kwot zatrzymanych zabezpieczających te umowy i umowę z generalnym wykonawcą (jeśli dotyczy),
j. przelew praw z wszystkich umów zawartych w związku z realizacją Inwestycji (w tym z umowy o zarządzanie),
k. warunkowy (w przypadku wystąpienie przypadku naruszenia umowy, umowy kredytu na VAT lub umów dotyczących zabezpieczenia) przelew wierzytelności pieniężnych pożyczkodawców z umów pożyczek udzielonych Kredytobiorcy,
l. umowa wsparcia w kwocie 10,00% (słownie procent: dziesięć) wynagrodzenia generalnego wykonawcy wynikającego z umowy z generalnym wykonawcą,
m. złożenie przez Kredytobiorcę notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w zakresie roszczeń Banku wynikających z umowy i z umowy kredytu na VAT, w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc o treści satysfakcjonującej Bank, na podstawie którego Kredytobiorca podda się egzekucji do kwoty 45 150 000,00 PLN (słownie złotych: czterdzieści pięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100), a Bank będzie mógł wystąpić o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie ustalonym przez strony umowy,
n. złożenie przez Poznańską Korporację Budowlaną Pekabex Spółkę Akcyjną notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w zakresie roszczeń Banku wynikających z gwarancji przekroczenia kosztów Inwestycji wystawionej przez Poznańską Korporację Budowlaną Pekabex S.A. w formie umowy wsparcia zawartej pomiędzy Poznańską Korporacją Budowlaną Pekabex S.A. a Bankiem w celu zapewnienia Kredytobiorcy środków pieniężnych niezbędnych do realizacji Inwestycji („umowa wsparcia”), w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc, o treści satysfakcjonującej Bank, na podstawie którego Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. podda się egzekucji do kwoty wskazanej w umowie wsparcia, a Bank będzie mógł wystąpić o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie ustalonym przez strony umowy.
Pozostałe warunki umów odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: brak
Powód uznania Informacji za istotną: Wartość umów przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego.

150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ