Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zawarcie aneksu do umowy o limit kredytowy przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podpisaniu przez bank DNB Bank Polska Spółka Akcyjna („Bank”), a podpisanego uprzednio przez spółkę zależną od Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Kredytobiorca”), aneksu nr 27 („Aneks”) do umowy o limit kredytowy z dnia 29 września 2008 roku („Linia Kredytowa”) z przeznaczeniem na gwarancje bankowe oraz kredyt odnawialny. Aneks zwiększa limit kredytowy do maksymalnej wysokości 90 000 000 złotych oraz wydłuża bieżący okres wykorzystania kredytu do dnia 30 października 2018 roku, a także dzień ostatecznej spłaty do dnia 30 października 2028 roku.

W związku z podpisaniem Aneksu doszło do zmian dokumentów zabezpieczeń Linii Kredytowej, w tym:

a. Kredytobiorca poddał się wobec Banku rygorowi dobrowolnej egzekucji wprost z aktu notarialnego w trybie art. 777§1 pkt 5 KPC, co do obowiązku zapłaty Bankowi kwoty wymagalnych wierzytelności Banku z tytułu Linii Kredytowej do wysokości 135 000 000 złotych, przy czym Bank będzie mógł wystąpić o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności w terminie do dnia 30 października 2031 roku;

b. Dotychczasowe hipoteki umowne na nieruchomości Kredytobiorcy opisanej w Księdze Wieczystej nr PO1P/00187976/0 oraz Emitenta opisane w Księgach Wieczystych o numerach PO1P/00053923/6, PO1P/00111461/4 zostały zastąpione hipoteką umowną łączną do kwoty maksymalnej 135 000 000 złotych. Emitent równocześnie zobowiązał się do poddania się z przedmiotu hipoteki wobec Banku rygorowi dobrowolnej egzekucji wprost z aktu notarialnego w trybie art. 777§1 pkt 6 KPC do wysokości nie wyższej jednak niż 135 000 000 złotych, przy czym Bank będzie mógł wystąpić o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności w terminie do dnia 30 października 2031 roku.

c. Emitent oraz jego spółki zależne: Pekabex Pref S.A. i Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji sp. z o.o. zawarły z Bankiem aneksy do umów poręczenia, na mocy których termin obowiązywania poręczenia ww. spółek za zobowiązania Kredytobiorcy z tytułu Linii Kredytowej został ustalony na okres do dnia 31 stycznia 2029 roku, zaś ograniczenie kwotowe poręczenia zostało zwiększone do kwoty 135 000 000 złotych. Równocześnie, spółki o jakich mowa powyżej, zobowiązały się do poddania wobec Banku rygorowi dobrowolnej egzekucji wprost z aktu notarialnego w trybie art. 777§1 pkt 5 KPC do wysokości nie wyższej jednak niż 135 000 000 złotych przy czym Bank będzie mógł wystąpić o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności w terminie do dnia 30 października 2031 roku.

d. Emitent oraz jego spółka zależna Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji sp. z o.o. zawarły z Bankiem aneksy do umów zastawu rejestrowego na mocy których najwyższa suma zabezpieczenia zwiększona została do kwoty 135 000 000 złotych. Równocześnie, Emitent oraz Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji sp. z o.o. zobowiązały się do poddania wobec Banku rygorowi dobrowolnej egzekucji wprost z aktu notarialnego w trybie art. 777§1 pkt 6 KPC do wysokości nie wyższej jednak niż 135 000 000 złotych, przy czym Bank będzie mógł wystąpić o nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności w terminie do dnia 30 października 2031 roku.

e. Bank udzielił zgody na wykreślenie zastawu rejestrowego wpisanego do ww. rejestru pod pozycją 2220009, a który to dotychczas zabezpieczał wierzytelności Banku z tytułu zawartej umowy Linii Kredytowej. W jego miejsce Bank oraz Kredytobiorca zawarły nową umowę zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw o zmiennym składzie do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 135 000 000 złotych.

Równocześnie, dokonano zmian pozostałych zabezpieczeń z tytułu Linii Kredytowej, zgodnie z którymi zwiększono wierzytelność Banku do wysokości 90 000 000 złotych.

Pozostałe warunki Aneksu nie odbiegają od warunków ustalonych między Bankiem a Kredytobiorcą w poprzednich aneksach, o których Emitent informował w raportach bieżących nr 32/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. oraz nr 54/2016 z dnia 17 listopada 2016 r.

150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ