Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Spółka”) zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) aneks („Aneks”) do umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 6 marca 2017 r. („Umowa”), na podstawie którego Bank zwiększył przyznany Spółce limit kredytowy wielocelowy do kwoty 90.000.000 zł, o przyznaniu którego Emitent informował w szczególności w raporcie bieżącym nr 5/2017 z dnia 6 marca 2017 r., 23/2018 z dnia 10 maja 2018 r. oraz 52/2019 z dnia 28 października 2019 r.

Aneks przewiduje zwiększenie zabezpieczeń wynikających z zawartej Umowy, w szczególności poprzez ustanowienie następujących zabezpieczeń:
1. hipoteka umowna łączna do kwoty 162.783.000,00 zł ustanowiona na przysługujących spółce zależnej Emitenta – Kokoszki Prefabrykacja S.A. („Kokoszki Prefabrykacja”) prawie własności nieruchomości położonej w Gdańsku, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW nr GD1G/00249865/1 oraz prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, położonych w Gdańsku, dla których Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste KW nr GD1G/00057913/0, GD1G/00122621/3, GD1G/00266685/0,
2. przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia budynków i budowli posadowionych na nieruchomościach, o których mowa w pkt 1,
3. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 162.783.000,00 zł na mieniu ruchomym zlokalizowanym na nieruchomościach, o których mowa w pkt 1, stanowiącym własność Kokoszki Prefabrykacja, które obejmuje środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki obrotowe, a także te środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki obrotowe, zlokalizowane na nieruchomościach, o których mowa w pkt 1, które Kokoszki Prefabrykacja nabędzie po dacie zawarcia umowy zastawniczej,
4. przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia mienia ruchomego, o którym mowa w pkt 3,
5. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 162.783.000,00 zł na stanowiącym własność Spółki zbiorze rzeczy ruchomych oznaczonych, co do gatunku tj. zapasach magazynowych, zlokalizowanych na nieruchomościach, o których mowa w pkt 1,
6. przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia zapasów, o których mowa w pkt 5,
7. złożenie przez Spółkę nowego weksla własnego in blanco wraz z nową deklaracją wekslową Spółki jako wystawcy weksla oraz nową deklaracją Emitenta jako poręczyciela wekslowego,
8. cichy przelew wierzytelności pieniężnych Spółki,
9. notarialne oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. do kwoty 180.000.000,00 zł, w stosunku do którego Bank będzie mógł wystąpić z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 6 marca 2035 r.

Pozostałe warunki Aneksu nie odbiegają od warunków typowych dla tego typu umów.
Powód uznania Informacji za istotną: wartość Aneksu przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ