Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego przez spółkę zależną od Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podpisaniu przez Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna („Bank”), podpisanego uprzednio przez spółkę zależną od Emitenta – Pekabex Bet S.A. („Kredytobiorca”) aneksu nr 1 („Aneks”) do umowy limitu kredytowego wielocelowego („Umowa”), o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2017 w dniu 6 marca 2017 r.

Aneks zwiększa limit kredytowy do kwoty 40 000 000,00 złotych, z przeznaczaniem na kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 10 000 000,00 złotych, kredyt obrotowy odnawialny do kwoty 15 000 000,00 złotych oraz gwarancje bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym wystawione na zabezpieczenie zobowiązań Kredytobiorcy lub Kokoszki Prefabrykacja S.A., spółki zależnej od Emitenta, do kwoty 40 000 000,00 złotych, przy czym kwota gwarancji wystawianych na zabezpieczenie zobowiązań Kokoszki Prefabrykacja S.A. nie może przekroczyć 0,50% kwoty limitu.

W związku z powyższym doszło do zwiększenia następujących zabezpieczeń zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z Umowy oraz zawartego Aneksu:

a. hipoteka umowna łączna ustanowiona na prawie własności nieruchomości należącej do Kokoszki Prefabrykacja S.A. położona w Gdańsku i opisana w księdze wieczystej KW nr GD1G/00249865/1 oraz na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, położonych w Gdańsku i opisanych w księgach wieczystych KW nr GD1G/00057913/0, GD1G/00122621/3, GD1G/00266685/0 została zwiększona do kwoty 101 480 000,00 złotych,

b. najwyższa suma zabezpieczenia zastawu rejestrowego ustanowionego na mieniu ruchomym stanowiącym własność Kokoszki Prefabrykacja S.A., który obejmuje środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki obrotowe, a także te środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki obrotowe, które Kokoszki Prefabrykacja S.A. nabędzie po dacie zawarcia umowy zastawniczej, zostaje zwiększona do kwoty 101 480 000,00 złotych,

c. najwyższa suma zabezpieczenia zastawu rejestrowego ustawionego na mieniu ruchomym stanowiącym własność Kredytobiorcy zbiorze rzeczy ruchomych oznaczonych, co do gatunku tj. zapasach magazynowych, zlokalizowanych na nieruchomościach, o których mowa powyżej, zostaje zwiększona do kwoty 101 480 000,00 złotych,

d. w związku ze zwiększeniem kwoty limitu kredytowego, Kredytobiorca jako wystawca weksla, a także Emitent jako poręczyciel wekslowy złożyli nowe, deklaracje wystawcy weksla oraz deklaracje poręczyciela wekslowego.

Równocześnie, w związku z podpisaniem Aneksu, wierzytelności wynikające z wcześniej zawartych umów przelewu wierzytelności nieruchomości wskazanych w pkt a, mienia ruchomego wskazanego w pkt b oraz zapasów wskazanych w pkt c uległy odpowiedniemu zwiększeniu do kwoty 40 000 000 złotych.

Ponadto, Kredytobiorca zobowiązał się do złożenia wobec Banku notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w zakresie roszczeń Banku wynikających z Umowy w trybie art. 777§1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego, na podstawie którego Kredytobiorca w szczególności podda się egzekucji do kwoty 68 000 000,00 złotych, a Bank będzie mógł wystąpić o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie do dnia 6 marca 2029 r.,

Pozostałe warunki Aneksu nie odbiegają od warunków ustalonych między Bankiem a Kredytobiorcą w Umowie, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2017 w dniu 6 marca 2017 r.

Jednocześnie, w związku z tym, iż zabezpieczenia wynikające z powyższej Umowy i Aneksu zabezpieczają jednocześnie umowę, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 4/2017 w dniu 6 marca 2017 r. Bank oraz Kokoszki Prefabrykacja S.A. podpiszą odpowiedni aneks zwiększający wartość zabezpieczeń wynikających z tej umowy.

150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ