Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 czerwca 2018 r.

Rozszerzenie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 czerwca 2018 r.

Treść raportu:

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757), informuje, że w dniu 29 maja 2018 r. otrzymał:

  1. Żądanie akcjonariusza Emitenta reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta – Opoka II FIZ („Akcjonariusz 1”) umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego       Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 20 czerwca 2018 r. następujących punktów:

1) Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej;

2) Powołanie członka Rady Nadzorczej; Wraz z w/w żądaniem Akcjonariusz 1 przedłożył projekty uchwał w sprawach objętych w/w punktami, które stanowią załącznik do niniejszego raportu.

  2. Żądanie akcjonariusza Emitenta reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta – Cantorelle Limited („Akcjonariusz 2”) umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego   Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 20 czerwca 2018 r. następujących punktów:

1) Przed rozpatrzeniem sprawozdań Spółki za rok 2017, podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia przejrzystości informacji zawartych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym GK Pekabex SA za rok 2017, w zakresie zakupów dokonywanych przez GK Pekabex SA od kluczowego personelu kierowniczego Grupy Kapitałowej, a także od osób fizycznych oraz prawnych powiązanych z kluczowym personelem kierowniczym Grupy;

2) Przed rozpatrzeniem sprawozdań Spółki za rok 2017, podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia przejrzystości informacji zawartych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym GK Pekabex SA za rok 2017, w zakresie wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz kluczowego personelu kierowniczego Grupy Kapitałowej;

3) Przed rozpatrzeniem sprawozdań Spółki za rok 2017, podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia przejrzystości informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych Pekabex za rok 2017 poprzez ujawnienie (i) osób lub podmiotów, od których Pekabex nabył spółkę „Innowa BET” Wytwórnia Konstrukcji Prefabrykowanej sp. z o.o., (ii) ewentualnego poziomu należności, które Pekabex posiadał wobec Innowa Bet przed nabyciem tego podmiotu;

4) Podjęcie uchwały w sprawie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, aby umożliwić Zarządowi podjęcie działań mających na celu zwiększenie transparentności sprawozdań finansowych za rok 2017 przed poddaniem pod głosowanie uchwał w sprawie ich zatwierdzenia przez akcjonariuszy;

Wraz z w/w żądaniem Akcjonariusz 2 przedłożył projekty uchwał w sprawach objętych w/w punktami, które stanowią załącznik do niniejszego raportu.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta postanawia wprowadzić do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 20 czerwca 2018 r. w/w punkty, w efekcie czego porządek obrad tego zgromadzenia przyjmuje następujące nowe brzmienie:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej,

6. Powołanie członka Rady Nadzorczej,

7. Przed rozpatrzeniem sprawozdań Spółki za rok 2017, podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia przejrzystości informacji zawartych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym GK Pekabex SA za rok 2017, w zakresie zakupów dokonywanych przez GK Pekabex SA od kluczowego personelu kierowniczego Grupy Kapitałowej, a także od osób fizycznych oraz prawnych powiązanych z kluczowym personelem kierowniczym Grupy,

8. Przed rozpatrzeniem sprawozdań Spółki za rok 2017, podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia przejrzystości informacji zawartych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym GK Pekabex SA za rok 2017, w zakresie wynagrodzeń i innych świadczeń na rzecz kluczowego personelu kierowniczego Grupy Kapitałowej,

9. Przed rozpatrzeniem sprawozdań Spółki za rok 2017, podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia przejrzystości informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych Pekabex za rok 2017 poprzez ujawnienie (i) osób lub podmiotów, od których Pekabex nabył spółkę „Innowa BET” Wytwórnia Konstrukcji Prefabrykowanej sp. z o.o., (ii) ewentualnego poziomu należności, które Pekabex posiadał wobec Innowa Bet przed nabyciem tego podmiotu,

10. Podjęcie uchwały w sprawie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia, aby umożliwić Zarządowi podjęcie działań mających na celu zwiększenie transparentności sprawozdań finansowych za rok 2017 przed poddaniem pod głosowanie uchwał w sprawie ich zatwierdzenia przez akcjonariuszy,

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania Spółki za rok 2017.

12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Spółki za rok 2017.

13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex oraz Spółki w roku 2017.

14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.

15. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017.

16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2017.

17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku 2017.

18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Nowe punkty porządku obrad zostały wskazane pogrubioną czcionką.

150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ