fbpx

Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym spółka zależna Emitenta – Pekabex Inwestycje II S.A. („Pekabex Inwestycje”) zawarła z bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna („Bank”) umowę o kredyt nieodnawialny, jak również inna spółka zależna od Emitenta tj. Pekabex Bet S.A. („Pekabex Bet”) zawarła z Bankiem aneks nr 16 do umowy wielocelowej linii kredytowej oraz aneks nr 1 do umowy ramowej dotyczącej transakcji walutowych i pochodnych. 1. Celem zawarcia umowy o kredyt nieodnawialny jest finansowanie/refinansowanie inwestycji polegającej na rozbudowie zakładu produkcyjnego Pekabex Inwestycje znajdującego się w Mszczonowie (budowa nowej hali produkcyjnej i zakup, modernizacja wyposażenia hali). Kwota udzielonego kredytu wynosi 10 000 000, 00 złotych, zaś okres kredytowania to 84 miesiące od podpisania umowy. Zabezpieczenia spłaty należności Banku stanowią: a. weksel wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Pekabex Inwestycje; b. poręczenie wg prawa cywilnego udzielone przez Emitenta, Pekabex Bet (spółka zależna od Emitenta), Pekabex Pref S.A. (spółka zależna od Emitenta) oraz Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji sp. z o.o. (spółka zależna od Emitenta) do wysokości 11 000 000,00 złotych; c. hipoteka umowna do sumy 15 000 000,00 złotych ustanowiona na nieruchomości położonej w miejscowości Badowo Mściska, gm. Mszczonów, stanowiącej własność Kredytobiorcy, dla której Sąd Rejonowy w Żyrardowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PL1Z/00036998/5 („Nieruchomość 1”); d. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości; e. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 48 385 400,00 złotych na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw stanowiących całość gospodarczą chociaż jego skład był zmienny należących do Kredytobiorcy („Zastawu 1”); f. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Zastawu 1. 2. Zawarty przez Pekabex Bet aneks nr 16 do umowy wielocelowej linii kredytowej zakłada zwiększenie kwoty limitu do kwoty w wysokości 78 000 000,00 złotych. Zawarty aneks wydłużył okres kredytowania do 120 miesięcy od dnia jego podpisania, a także bieżący okres udostępnienia kredytu do dnia 30 listopada 2020 roku. Zabezpieczenia spłaty należności Banku stanowią: a. weksel wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Pekabex Bet; b. poręczenie wg prawa cywilnego udzielone przez Emitenta, Pekabex Pref S.A., Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji sp. z o.o. oraz Pekabex Inwestycje do wysokości 85 800 000,00 złotych; c. hipoteka umowna łączna do sumy 117 000 000,00 złotych ustanowiona na:  nieruchomości położonej w Bielsku-Białej przy ul. Ks. Józefa Londzina będącej w użytkowaniu wieczystym Pekabex S.A., dla której Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr BB1B/00104061/1 („Nieruchomość 2”), docelowo wpis z najwyższym w kolejności pierwszeństwem w dziale IV tej KW,  3/9 udziałach w prawie użytkowania wieczystego gruntu do nieruchomości położonej w miejscowości Międzyrzecze Górne, przysługujących Pekabex S.A., dla której Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr BB1B/00104064/2 („Nieruchomość 3”), docelowo wpis z najwyższym w kolejności pierwszeństwem w dziale IV tej KW, d. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości 2, e. hipoteka umowna do sumy 117 000 000,00 złotych ustanowiona na Nieruchomości 1, docelowo wpis z najwyższym w kolejności pierwszeństwem w dziale IV tej KW, f. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotyczącej Nieruchomości 1, g. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 117 000 000,00 złotych na środkach trwałych tj wyposażeniu zakładu produkcyjnego znajdującego w Bielsku - Białej przy ul. Ks. Józefa Londzina 29, należącym, do Pekabex S.A. o łącznej wartości na dzień 31 października 2017 roku w wysokości 2 406 455,21 złotych („Zastaw 2”), h. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Zastawu 2, i. zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia 117 000 000,00 złotych na zapasach tj produktach gotowych, produkcji w toku, surowcach należących do Pekabex Bet zlokalizowanych w Bielsku Białej 43-382 ul. Ks. Józefa Londzina 29, o łącznej wartości nie niższej niż 2 500 000,00 złotych („Zastaw 3”), j. cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz Banku dotycząca Przedmiotu Zastawu 3, przy czym suma ubezpieczenia nie może być mniejsza niż 2 500 000,00 złotych, k. generalna cesja cicha wierzytelności przysługujących Pekabex Bet od wszystkich jego kontrahentów (jednostek krajowych nie powiązanych), z którymi Pekabex Bet zawarł kontrakty nie zawierające zakazu cesji wierzytelności, na łączną kwotę nie niższą niż 32 000 000,00 złotych obowiązująca do dnia dostarczenia przez Pekabex Bet pozwolenia na budowę wydanego dla spółki zależnej od Emitenta tj. Kokoszki Prefabrykacja S.A. dotyczącego inwestycji kredytowanej na postawie Umowy o kredyt nieodnawialny nr WAR/6378/19/37/CB zawartej z Kokoszki Prefabrykacja S.A. oraz decyzji środowiskowej w terminie nie później niż do 30 czerwca 2019 roku. l. przejęcie na zabezpieczenie kwoty w wysokości 42 750,00 euro ze środków zgromadzonych na rachunku Pekabex Bet prowadzonym w Banku z zastrzeżeniem warunków wpisanych w przedmiotowej umowie,. Pozostałe warunki ww. umowy oraz aneksu nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.