fbpx

Oferta publiczna akcji

OFERTA PUBLICZNA AKCJI

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami pierwszej oferty publicznej akcji Pekabex S.A.: 
 • prospektem emisyjnym
 • harmonogramem 
 • zasadami składania zapisów

 

 

Co oferujemy?

Zgodnie z opublikowaną informacją w sprawie ustalenia ceny i ostatecznej liczby akcji oferowanych, oferta publiczna obejmuje 7.366.667 akcji Pekabex, w tym:

 • 3.000.000 akcji nowej emisji (przydzielane inwestorom w pierwszej kolejności)
 • 4.366.667 akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.

 

 

Dlaczego przeprowadzamy ofertę publiczną akcji?

Dzięki ofercie publicznej akcji zamierzamy pozyskać środki na dalszy rozwój działalności Grupy Pekabex. Środki te zamierzamy przeznaczyć przede wszystkim na:

 1. refinansowanie drugiej raty ceny za akcje spółki Kokoszki Prefabrykacja, włączonej do Grupy Pekabex 
  w 2015 r.;

 2. zasilenie kapitału obrotowego w związku z planowaną realizacją kontraktów, w tym na rynkach zagranicznych;

 3. inwestycje w zakup innych podmiotów o podobnym profilu działalności lub aktywów.

 

W sytuacji, gdy w ciągu 18 miesięcy od oferty publicznej cele opisane w punktach 2) i 3) nie zostaną zrealizowane lub na ich realizację przeznaczona zostanie mniejsza kwota od zakładanej, pozostałe środki z emisji akcji przeznaczone zostaną na spłatę kredytu zaciągniętego na przejęcie spółki Kokoszki Prefabrykacja.
 

 

Do kogo kierujemy ofertę?

Oferta publiczna skierowana jest do inwestorów krajowych w następujących transzach:

 • Transza Inwestorów Indywidualnych – 8% ostatecznej liczby akcji oferowanych,
 • Transza Inwestorów Instytucjonalnych,

 

 

Kim są akcjonariusze Spółki?

Pekabex to spółka z polskim kapitałem. Większościowym akcjonariuszem jest Pan Maciej Grabski, który pośrednio kontroluje ponad 64% akcji (w tym ponad 46% poprzez fundusz Opoka II FIZ oraz 18% poprzez spółkę Pekabex Wykup Managerski). Wśród pozostałych akcjonariuszy są m.in. menedżerowie Grupy Pekabex

 
Po ofercie publicznej nowi inwestorzy będą łącznie posiadać akcje stanowiące ponad 30% kapitału zakładowego i dysponować łącznie ponad 30% głosów na Walnym Zgromadzeniu Pekabex S.A.