fbpx

Informacje finansowe

 
* skorygowane o zysk na okazyjnym nabyciu spółki zależnej Kokoszki Prefabrykacje SA w 2015r. oraz spółki zależnej Ergon Sp. z o.o. w 2016r.
* skorygowane o zysk na okazyjnym nabyciu spółki zależnej Kokoszki Prefabrykacje SA w 2015r. oraz spółki zależnej Ergon Sp. z o.o. w 2016r.
 
 
 

Grupa Pekabex – wybrane wyniki i wskaźniki finansowe (dane skonsolidowane):

Wyniki finansowe (tys. PLN)
2011 2012 2013 2014 20152)
20163) 2017 2018  2019 2020
Przychody ze sprzedaży 157 799 219 424 317 570 328 233 350 680 505 442 623 334 886 334 772 047 952 327
Zysk brutto ze sprzedaży 24 874 37 808 49 933 52 192 61 537 81 829 115 694 164 199 119 307 166 954
Zysk z działalności operacyjnej 7 111 14 901 18 911 19 751 29 562 40 850 34 972 67 473 39 396 69 455
EBITDA 1) 9 391 17 746 22 658 23 838 36 358 51 866 47 908 81 901 55 449 89 454
Zysk netto
5 210 11 077 15 320 15 850 23 193 34 309 25 836 51 209 30 496 57 900

 

1) EBITDA - zysk z działalności operacyjnej skorygowany o koszty amortyzacji
2) Wyniki za 2015 rok uwzględniają zysk na okazyjnym nabyciu spółki zależnej Kokoszki Prefabrykacja SA w wys. 6.571 tys. PLN
3) Wyniki za 2016 rok uwzględniają zysk na okazyjnym nabyciu spółki Ergon Sp. z o.o. w wysokości 13.511 tys. PLN 

 

Wskaźniki rentowności (tys. PLN)
2011 2012 2013 2014 20153)
20164) 2017 2018  2019 2020
Marża EBITDA 1) 6,0% 8,1% 7,1% 7,3% 10,4% 10,3% 7,7% 9,2% 7,2% 9,4%
Rentowność netto 2) 3,3% 5,0% 4,8% 4,8% 6,6% 6,8% 4,1% 5,8% 4,0% 6,1%

 

1) Marża EBITDA: EBITDA / przychody ze sprzedaży
2) Rentowność netto: zysk netto / przychody ze sprzedaży
3) Wyniki za 2015 rok uwzględniają zysk na okazyjnym nabyciu spółki zależnej Kokoszki Prefabrykacja SA w wys. 6.571 tys. PLN
4) Wyniki za 2016 rok uwzględniają zysk na okazyjnym nabyciu spółki Ergon Sp. z o.o. w wysokości 13.511 tys. PLN 

 

Dane bilansowe (tys. PLN)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  2018 2019 2020
Aktywa razem 164 861 179 289 197 996 255 441 313 728 442 213 479 720 643 081 753 893 905 364
- Aktywa trwałe 69 658 79 617 81 449 110 869 175 021 246 140 244 181 259 590 338 184 420 445
- Aktywa obrotowe 95 203 99 672 116 547 144 572 138 707 196 072 235 539 383 491 415 709 484 918
- Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 22 061 21 757 30 669 36 445 44 007 22 423  15 719 95 234 106 572 104 797
Kapitał własny 71 489 82 436 96 757 128 137 178 005 212 222 237 570 285 359 309 270 361 721
Zobowiązania razem
93 372 96 852 101 239 127 304 135 723 229 991 242 150 357 722 444 623 543 643
- Zobowiązania finansowe1), w tym:
21 512 24 837 12 328 9 217 31 107 60 488 62 250 90 338 136 538 204 914
- długoterminowe 6 398 13 735 6 273 2 382 24 225 49 499 50 321 65 387 113 396 163 721
- krótkoterminowe 15 114 11 102 6 055 6 835 6 882 10 989 11 929 24 951 23 142 41 193
Dług netto2)
-549 3 080 -18 341 -27 228 -12 900 38 065 46 531 - 4 896 29 966 100 116

1) Zobowiązania finansowe: kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne oraz leasing finansowy
2) Dług netto: zobowiązania finansowe pomniejszone o wartość środków pieniężnych

 

Przepływy pieniężne (tys. PLN)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  2018 2019 2020
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 478 7 657 24 896 14 560 10 436 18 330 8 313 98 845 93 948 81 375
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 342 -8 335 1 185 -17 185 -42 313 -57 623 - 7 085 - 32 640 -91 593 -70 560
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 640 374 -17 169 8 401 39 439 17 709 - 7 934 13 311 8 983 -18 521
Zmiana netto stanu środków pieniężnych 9 180 -304 8 912 5 776 7 562 -21 584  - 6 705 79 515 11 338 -6 080

 

pdf

Pekabex BET informacja o realizacji strategii podatkowej

W wykonaniu obowiązku wynikającego art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.) Pekabex Bet SA niniejszym przedstawia dokument stanowiący informację o realizowanej w 2020 r. strategii podatkowej.