fbpx

Dywidenda

W zakresie polityki dywidendy Zarząd kieruje się zasadą realizowania wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zyskui sytuacji finansowej oraz potrzeb kapitałowych Grupy, uwzględniając konieczność zapewnienia Grupie płynności finansowej oraz kapitału niezbędnego do rozwoju działalności, jak również realizowanych projektów.

Średnioterminowym celem Grupy jest utrzymywanie wielkości zadłużenia odsetkowego netto w przedziale 1x – 2x EBITDA.W przypadku spełnienia tego celu i braku zapotrzebowania kapitałowego na realizację interesujących projektów inwestycyjnych, pozwalających na osiągnięcie strategicznych celów Spółki i Grupy, Zarząd zamierza docelowo rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w kwocie wynoszącej co najmniej 50% skonsolidowane go zysku netto wygenerowanego przez Grupę.

Polityka wypłaty dywidendy może podlegać zmianom, a Zarząd będzie kształtował swoje rekomendacje przy uwzględnieniu szeregu różnych czynników dotyczących Emitenta, Grupy oraz rynku, w tym perspektyw dalszej działalności, osiąganych zysków, potrzeb kapitałowych, sytuacji finansowej, planów rozwoju, a także przepisów prawa w tym zakresie. Decyzje dotyczące podziału zysku oraz wypłaty dywidendy podejmowane są w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki.

 

Historia wypłat dywidendy przez Pekabex S.A.

 

Rok którego dotyczy dywidenda 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Rok wypłaty dywidendy 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kwota dywidendy na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,09 0,11 0,16 0,31 0,16 0,41
Łączna kwota dywidendy (w tys. PLN) 1 937 2 179 2 663 3 899 7 620 3 933 10 179
Skonsolidowany zysk netto ( w tys. PLN)  15 850 23 193 34 309 25 836 51 209 30 496 57 900
% zysku 12,2% 9,4% 7,8% 15,1% 14,9% 12,9% 17,58%
Skonsolidowany zysk netto bez zysku na okazyjnym nabyciu (w tys. PLN)  15 850 16 621 20 798 25 836 51 209 30 496 57 900
% zysku 12,2% 13,1% 12,8% 15,1% 14,9% 12,9% 17,58%
Dzień dywidendy  20.08.2015 15.08.2016 05.07.2017 20.07.2018 01.07.2019 28.07.2020 16.07.2021
Dzień wypłaty dywidendy  31.08.2015 29.08.2016 31.07.2017 31.07.2018 15.07.2019 31.07.2020 30.07.2021