Akcjonariat

Akcjonariat PEKABEX S.A. 
 

Akcjonariusze PEKABEX S.A. posiadający co najmniej 5% głosów na WZ Liczba akcji % głosów na WZ
STE Sp. z o.o. 9 784 585 39,41%
Cantorelle Limited 2 838 658 11,43%
Fernik Holdings Limited 2 031 203 8,18%
Nationale-Nederlanden 1 314 065 5,29%
Pozostali łącznie 8 858 001 35,7%
razem 24 826 512 100%

 

Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Nazwa serii Liczba akcji (szt.) Wartość minimalna (zł) Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji
A 21 213 024 21 213 024 na okaziciela nie są uprzywilejowane

B

3 000 000 3 000 000 na okaziciela nie są uprzywilejowane

C

613 488 613 488 na okaziciela nie są uprzywilejowane
Razem 24 826 512 24 826 512