Akcjonariat

Akcjonariat PEKABEX S.A. 
 

Akcjonariusze PEKABEX S.A. posiadający co najmniej 5% głosów na WZ Liczba akcji % głosów na WZ
Opoka II FIZ 9 784 585 39,81%
Cantorelle Limited 2 838 658 11,55%
Fernik Holdings Limited 2 031 203 8,26%
Nationale-Nederlanden 1 314 065 5,35%
Pozostali łącznie 8 611 197 35,03%
razem 24 579 708 100%

 

Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

Nazwa serii Liczba akcji (szt.) Wartość minimalna (zł) Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji
A 21 213 024 21 213 024 na okaziciela nie są uprzywilejowane

B

3 000 000 3 000 000 na okaziciela nie są uprzywilejowane

C

366 684 366 684 na okaziciela nie są uprzywilejowane
Razem 24 579 708 24 579 708