Pekabex Bet S.A.

  1. Szarych Szeregów 27

60-462 Poznań

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w prowadzonego na podstawie przepisów art. 701 i 703 - 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) na kompleksową dostawę gazu ziemnego dla Pekabex Bet SA w Poznaniu.

 

Pekabex Bet S.A. informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, w wymaganym terminie zostały złożone 4 oferty:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Wartość brutto oferty
w zł

1

HANDEN Sp. z o.o.

ul. Domaniewska 37

812 708,95

02-672 Warszawa

2

Hermes Energy Group SA

ul. Puławska 2

818 100,70

02-566 Warszawa

3

Fortum Marketing Sales Polska SA

ul. Heweliusza 9

819 767,45

80-890 Gdańsk

4

HADEX-GAZ ZIEMNY Sp. z o.o.

ul. Wichrowa 22

807 247,87

60-449 Poznań

Żadna oferta nie wpłynęła po terminie oraz nie unieważniono żadnej oferty.

 

Poznań, 15-01-2018 r.