fbpx

Certyfikaty

BHP

ISO 45001:2018 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Certyfikat SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY na zgodność z wymaganiami normy międzynarodowej, Wymagania i wytyczne stosowania -  po audycie certyfikującym przeprowadzonym przez jednostkę akredytowaną SGS POLSKA w dniach 19-23.11.2020. Zakres certyfikacji Systemu BHP obejmuje : roboty montażowe oraz roboty w zakresie Generalnego Wykonawstwa.

ŚRODOWISKO

 

Dekaracje środowiskowe

 

1352020Pekabex1362020Pekabex1332020Pekabex1342020Pekabex

JAKOŚĆ

 

Zarządzanie jakością (2020)

Bieżącą kontrolę nad jakością produkcji żelbetowych prefabrykatów, na wszystkich etapach produkcji w 2020 roku zgodnie

z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku

oraz Ustawy z dnia 16 kwietnia 204 o wyrobach budowlanych z aktualnymi zmianami w każdej z 5 fabryk realizowały

Działy Produkcyjne fabryk, a w zakresie kontroli Działy Kontroli Jakości na podstawie zapisów w procedurach Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP).

Zakresy produkcji i kontroli opisane w systemie procedur ZKP określają technologię produkcji, zasady nadzoru i wskazują wykonanie niezbędnych badań stali zbrojeniowej i betonu.

Kontroli w oparciu o indywidualną dokumentację techniczną podlega każdy prefabrykat, a w przypadku płyt stropowych kanałowych produkowanych seryjnie dokładnej kontroli podlega każda partia produkcji raz w tygodniu. Wyniki kontroli są zapisywane w formularzach z kontroli wyrobu. Sprawdzeniu na zgodność wyprodukowanych prefabrykatów z dokumentacją techniczną podlegają wszystkie prefabrykaty. Są one kontrolowane wg wymagań przedmiotowych zharmonizowanych norm europejskich w zakresie parametrów takich jak np. poślizgi cięgien sprężających, rozmieszczenie zamontowanych detali, czy zgodności wymiarów z dokumentacją projektową. Zakres kontroli dotyczy również form/szalunków i zbrojenia, a dla produkcji belek mostowych z zastosowaniem stali sprężającej również parametrów wg opracowywanych programów sprężania w oparciu, o które realizowana jest produkcja.

Laboratoria przyzakładowe zlokalizowane na terenie każdego z 5-ciu zakładów Grupy Pekabex w Poznaniu, Gdańsku, Mszczonowie oraz Bielsku-Białej wspierają pracę Grupy m.in. poprzez udoskonalanie składu mieszanki betonowej

poprzez wykonywanie badań zgodnych z wymaganiami norm oraz badanie i kontrolę surowców do produkcji świeżej mieszanki betonowej, a także prowadzą wymagane normą badania wytrzymałościowe stwardniałego betonu.

Materiały wsadowe do produkcji są analizowane w oparciu o dostarczane przez kwalifikowanego dostawcę materiałów dokumenty jakościowe w zakresie zgodności ze specyfikacjami technicznymi, a dodatkowo dla potwierdzenia parametrów technicznych bywają te materiały badane przez laboratoria akredytowane.

Laboratoria betonowe przyzakładowe prowadzą również kontrolę materiałów wsadowych używanych do produkcji prefabrykatów żelbetowych i sprężanych.

Każda z 5-ciu fabryk Pekabex posiada wymagane prawem polskim i europejskim certyfikaty zgodności w zakresie produkcji, co pozwala na oznakowania znakiem „CE” i znakiem budowlanym „B” produkowanych prefabrykatów żelbetowych.

Pekabex posiada również certyfikat potwierdzający zgodność Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001:2015 „Systemy zarządzania jakością” oraz certyfikat zgodności z normą 45001:2018 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem

i higieną pracy”. Ponadto Pekabex posiada certyfikaty zgodności z zakładową kontrolą produkcji w zakresie wytwarzania spawanych konstrukcji stalowych do klasy EXC2.

Grupa Pekabex posiada również certyfikaty – potwierdzające dla produkowanych wyrobów budowlanych – spełnienie wymagań przepisów krajowych niektórych państw UE, jak np. Niemiec, Szwecji czy Danii.

Przy realizacji każdego kontraktu pracuje przydzielony projektant koordynujący prace projektowe nad dokumentacją techniczną.

Dodatkowo przed wysyłką prowadzone są standardowe kontrole wizualne elementów. Pekabex kontroluje ponadto przestrzeganie standardów jakości przez dostawców materiałów wsadowych do produkcji/surowców produkcyjnych. Kandydaci na dostawców wypełniają stosowne ankiety poprzez które są weryfikowani aby osiągnąć status dostawców kwalifikowanych. A dostawcy kwalifikowani są weryfikowani przynajmniej raz w roku, czego wynikiem są właściwe dostawy sprawdzonych technicznie materiałów wsadowych do produkcji.

Wdrożony system rejestracji/archiwizacji protokołów z kontroli prefabrykatów pozwala analizować zaistniałe przypadki niezgodności pomiarów gabarytowych gotowych wyrobów prefabrykowanych, co automatycznie przekłada się na dodatkowe kontrole form oraz weryfikację dokumentacji. Istniejący system kontroli jakości  zakłada także archiwizowanie tzw. deklaracji niezgodności. Zawierają one zapisy o niezgodnościach oraz o sposobach ich usuwania w oparciu o decyzję projektanta, a także potwierdzenie przez kontrolerów jakości poprawnego usunięcia niezgodności.  

Prowadzony rejestr niezgodności służy do dalszych analiz, które owocują szkoleniami dla pracowników w zakresach, w których pojawiły się niezgodności.

Niektórzy klienci Grupy organizują tzw. audyty klienckie. W ich ramach zapoznają się z posiadanymi przez firmę technologiami produkcji, certyfikatami zgodności z prawem europejskim i polskim oraz z dokumentacją systemową

i dokumentami z produkcji, a także sprawdzają funkcjonowanie systemów kontroli jakości w praktyce.

 

EC-FPC Certificate AoC- level 2+” – (Zakładowa Kontrola Produkcji – uprawnienie do oznakowywania wyrobów znakiem CE) - nr certyfikatu: 0620-CPR-49355/03 – jedn.certyfikująca: Kiwa N.V.

 

Certyfikat „Zakładowej Kontroli Produkcji” (ZKP) jest potwierdzeniem przez jednostkę notyfikowaną (KIWA Holandia), że system ZKP został zweryfikowany i spełnia wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 09.03.2011, co oznacza, że Pekabex jako producent wyrobów budowlanych spełnia podstawowe wymagania w zakresie produkcji w oparciu o procedury ZKP, czyli posiada dokumentację wewnętrzną, która była i jest niezbędna dla uzyskania obowiązkowego certyfikatu ZKP oraz spełnia wymagania w zakresie organizacji i techniki, a także technologii produkcji i prowadzi niezbędne zapisy wynikające z tej dokumentacji oraz badań swojej produkcji, która jest kontrolowana i nadzorowana przez jednostkę notyfikowaną w zakresie obowiązujących przepisów i wymagań dla producentów wyrobów budowlanych w Unii Europejskiej. Ponadto posiadanie tego certyfikatu upoważnia producenta do oznakowywania swoich wyrobów znakiem CE (zgodność europejska), a co za tym idzie, sprzedaży swoich wyrobów na całym rynku Unii Europejskiej.

 

“ISO 9001:2015” - nr certyfikatu: 1210026371 TMS – jedn.certyfikująca: TÜV SÜD

 
CertISOPekabexBETSAPrefdo041023pol
 Certyfikat „Systemu Zarządzania Jakością” potwierdzony przez akredytowane jednostki (TÜV SÜD, Niemcy) oparty o wymagania normy ISO 9001:2015 potwierdza, że Pekabex posiada dokumentację SZJ (procedury postępowania, instrukcje, określone procesy organizacyjno-produkcyjne) , prowadzi odpowiednie wynikające z dokumentacji zapisy oraz spełnia wymagania w zakresie technologii, techniki i organizacji produkcji, łącznie z projektowaniem prefabrykatów żelbetowych, co wynika z nadanego certyfikatu na zgodność SZJ z normą ISO 9001:2015 po dokonanym audicie certyfikacyjnym przez upoważnioną jednostkę.
 

Certyfikat Zgodności z normą niemiecką DIN 1045-1:2008-08.” - nr rejestr. certyfikatu: 1247.1.1130 -1 – jedn. certyfikująca: Güteshutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigtilwerke e.V

 

Certyfikat potwierdzający zgodność produkcji firmy Pekabex z wymaganiami normy niemieckiej DIN 1045 przez akredytowaną firmę niemiecką (Güteshutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigtilwerke e.V.), potwierdza, że produkcja firmy Pekabex jest zgodna z §25 Ustęp 2 Nr 2 Prawa Budowlanego Nadrenii Północnej-Westfalii, że wyrób budowlany „nośne prefabrykaty betonowe oraz żelbetowe z podgrupą: gotowe części dużych formatów dla budownictwa, inżynierii lądowej, oraz budowy mostów -Grupa produktów 6.1.1- zgodnie z zakładowymi wynikami kontroli produkcji oraz przeprowadzonym przez akredytowaną jednostkę kontroli Güteshutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigtilwerke e.V. monitoring zewnętrzny przepisów na podstawie opublikowanego Wykazu przepisów budowlanych A Część 1 ( Wydanie 2009/2) spełnia zasady techniczne DIN 1045-1:2008-08. Producent otrzymuje prawo do oznakowywania swoich produktów symbolem zgodności zgodnie z rozporządzeniem Prawa Budowlanego i Przepisów Budowlanych dla Budownictwa (BauPAVO NRW).

 

Certyfikat zgodności z wymaganiami normy europejskiej EN 13369 - NORDCERT nr 2155 – jedn. certyfikująca Nordcert ze Szwecji

 

.

 

Certyfikat nr PROD-067 jednostki notyfikowanej Kontrollradet z Norwegii.

 

Certyfikat jest potwierdzeniem, że Pekabex spełnia wymagania w zakresie europejskiej normy norweskiej NS-EN 13369 : 2004/A1 z aneksem norweskich wymagań dla produkcji prefabrykatów żelbetowych.

 

Certyfikat nr 1111 – CPD – 0543 jednostki notyfikowanej Kontrollradet z Norwegii.

 

Certyfikat norweski nr 1111 – CPD – 0543 przywołuje spełnienie wymagań Dyrektywy UE, która została wycofana z dniem 30.06.2013, a w to miejsce weszło obowiązujące od dnia 01.07.2013 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 09.03.2011.

 

Certyfikat nr 1111 – CPD – 0543 jednostki notyfikowanej Kontrollradet z Norwegii.

 

Certyfikat norweski nr 1111 – CPD – 0543 przywołuje spełnienie wymagań Dyrektywy UE, która została wycofana z dniem 30.06.2013, a w to miejsce weszło obowiązujące od dnia 01.07.2013 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 09.03.2011.