Certyfikaty

Dekaracje środowiskowe

Zobacz: EPD - Deklaracje

 

1352020Pekabex

1362020Pekabex

1332020Pekabex

1342020Pekabex

ISO 45001:2018 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Certyfikat SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY na zgodność z wymaganiami normy międzynarodowej, Wymagania i wytyczne stosowania -  po audycie certyfikującym przeprowadzonym przez jednostkę akredytowaną SGS POLSKA w dniach 19-23.11.2020. Zakres certyfikacji Systemu BHP obejmuje : roboty montażowe oraz roboty w zakresie Generalnego Wykonawstwa.

 

EC-FPC Certificate AoC- level 2+” – (Zakładowa Kontrola Produkcji – uprawnienie do oznakowywania wyrobów znakiem CE) - nr certyfikatu: 0620-CPR-49355/03 – jedn.certyfikująca: Kiwa N.V.

 

Certyfikat „Zakładowej Kontroli Produkcji” (ZKP) jest potwierdzeniem przez jednostkę notyfikowaną (KIWA Holandia), że system ZKP został zweryfikowany i spełnia wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 09.03.2011, co oznacza, że Pekabex jako producent wyrobów budowlanych spełnia podstawowe wymagania w zakresie produkcji w oparciu o procedury ZKP, czyli posiada dokumentację wewnętrzną, która była i jest niezbędna dla uzyskania obowiązkowego certyfikatu ZKP oraz spełnia wymagania w zakresie organizacji i techniki, a także technologii produkcji i prowadzi niezbędne zapisy wynikające z tej dokumentacji oraz badań swojej produkcji, która jest kontrolowana i nadzorowana przez jednostkę notyfikowaną w zakresie obowiązujących przepisów i wymagań dla producentów wyrobów budowlanych w Unii Europejskiej. Ponadto posiadanie tego certyfikatu upoważnia producenta do oznakowywania swoich wyrobów znakiem CE (zgodność europejska), a co za tym idzie, sprzedaży swoich wyrobów na całym rynku Unii Europejskiej.

 

“ISO 9001:2008” - nr certyfikatu: 1210026371/01 TMS – jedn.certyfikująca: TÜV SÜD

 

Certyfikat „Systemu Zarządzania Jakością” potwierdzony przez akredytowane jednostki (TÜV SÜD, Niemcy) oparty o wymagania normy ISO 9001:2008 potwierdza, że Pekabex posiada dokumentację SZJ (procedury postępowania, instrukcje, określone procesy organizacyjno-produkcyjne) , prowadzi odpowiednie wynikające z dokumentacji zapisy oraz spełnia wymagania w zakresie technologii, techniki i organizacji produkcji, łącznie z projektowaniem prefabrykatów żelbetowych, co wynika z nadanego certyfikatu na zgodność SZJ z normą ISO 9001:2008 po dokonanym audicie certyfikacyjnym przez upoważnioną jednostkę.

 

Certyfikat Zgodności z normą niemiecką DIN 1045-1:2008-08.” - nr rejestr. certyfikatu: 1247.1.1130 -1 – jedn. certyfikująca: Güteshutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigtilwerke e.V

 

Certyfikat potwierdzający zgodność produkcji firmy Pekabex z wymaganiami normy niemieckiej DIN 1045 przez akredytowaną firmę niemiecką (Güteshutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigtilwerke e.V.), potwierdza, że produkcja firmy Pekabex jest zgodna z §25 Ustęp 2 Nr 2 Prawa Budowlanego Nadrenii Północnej-Westfalii, że wyrób budowlany „nośne prefabrykaty betonowe oraz żelbetowe z podgrupą: gotowe części dużych formatów dla budownictwa, inżynierii lądowej, oraz budowy mostów -Grupa produktów 6.1.1- zgodnie z zakładowymi wynikami kontroli produkcji oraz przeprowadzonym przez akredytowaną jednostkę kontroli Güteshutz Beton Nordrhein-Westfalen Beton- und Fertigtilwerke e.V. monitoring zewnętrzny przepisów na podstawie opublikowanego Wykazu przepisów budowlanych A Część 1 ( Wydanie 2009/2) spełnia zasady techniczne DIN 1045-1:2008-08. Producent otrzymuje prawo do oznakowywania swoich produktów symbolem zgodności zgodnie z rozporządzeniem Prawa Budowlanego i Przepisów Budowlanych dla Budownictwa (BauPAVO NRW).

 

Certyfikat zgodności z wymaganiami normy europejskiej EN 13369 - NORDCERT nr 2155 – jedn. certyfikująca Nordcert ze Szwecji

 

.

 

Certyfikat nr PROD-067 jednostki notyfikowanej Kontrollradet z Norwegii.

 

Certyfikat jest potwierdzeniem, że Pekabex spełnia wymagania w zakresie europejskiej normy norweskiej NS-EN 13369 : 2004/A1 z aneksem norweskich wymagań dla produkcji prefabrykatów żelbetowych.

 

Certyfikat nr 1111 – CPD – 0543 jednostki notyfikowanej Kontrollradet z Norwegii.

 

Certyfikat norweski nr 1111 – CPD – 0543 przywołuje spełnienie wymagań Dyrektywy UE, która została wycofana z dniem 30.06.2013, a w to miejsce weszło obowiązujące od dnia 01.07.2013 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 09.03.2011.

 

Certyfikat nr 1111 – CPD – 0543 jednostki notyfikowanej Kontrollradet z Norwegii.

 

Certyfikat norweski nr 1111 – CPD – 0543 przywołuje spełnienie wymagań Dyrektywy UE, która została wycofana z dniem 30.06.2013, a w to miejsce weszło obowiązujące od dnia 01.07.2013 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 09.03.2011.