fbpx

Centrum Badań i Rozwoju

Pekabex, jako wiodący wytwórca konstrukcji prefabrykowanych w Polsce, posiada znaczący potencjał badawczo-rozwojowy w postaci wykwalifikowanej kadry i stale rozbudowywanego parku maszynowego. Wyodrębnienie dedykowanej tym pracom jednostki i określenie agendy jej dalszych prac pozwoliło na dalszy rozwój i usystematyzowania tych działań oraz na odzwierciedlenie założeń strategicznych Pekabex.

 

Osiągnięcie celów strategicznych wymaga centralizacji i rozwoju obszaru badawczo – rozwojowego Grupy i powołanie multidyscyplinarnej jednostki integrującej oraz rozwijającej dotychczasowo podejmowane działania innowacyjne, badającej technologie, procesy i produkty sektora budowlanego, w szczególności związane z produkcją elementów prefabrykowanych. Utworzenie dedykowanej struktury poświęconej B+R+I jest praktyką stosowaną przez najbardziej innowacyjne firmy w skali światowej. Prowadzenie tego rodzaju prac, tj. działań o wysokim poziomie ryzyka i często dłuższym, niż standardowy, horyzoncie czasowym, wymaga odmiennego podejścia, niż w przypadku standardowej działalności biznesowej. Dedykowane procesy zarządzania projektami, tworzenie zespołów składających się z pracowników odpowiedzialnych za różne obszary działalności firmy, zarządzanie dyfuzją know-how z otoczenia czy portfelowa ocena prowadzonych działań są najbardziej efektywnie implementowane i zarządzane w ramach osobnej jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa.

 

W 2017 roku Spółka Pekabex BET otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw na realizację innowacyjnego projektu o nazwie „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w strukturze PEKABEX BET S.A.”. Dzięki stworzeniu Centrum B+R uczestniczymy we wzmacnianiu innowacyjności polskiej gospodarki i promowaniu prac badawczo-rozwojowych na terenie naszego kraju. W ramach prac Centrum B+R współpracuje z wyższymi uczelniami technicznymi na terenie całego kraju.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 7.176.538,80 zł. Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 5.021.576,26 zł. Na warunkach określonych w umowie z dnia 12 września 2017 roku oraz aneksach do umowy, Instytucja Organizująca Konkurs przyznała Spółce Pekabex Bet S.A. dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 1.016.227,75 zł.

Okres kwalifikowalności wydatków został rozpoczął się 1 stycznia 2017 roku i zakończył 15 grudnia 2019 roku.

Spółka zobowiązała się do zapewnienia trwałości efektów Projektu przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu.

Głównymi celami Grupy związanymi z tworzonym Centrum Badania i Rozwoju są:

· realizacja planów Spółki w zakresie prac B+R we współpracy z podmiotami zewnętrznymi, 

· zwiększenie zastosowania nowoczesnej prefabrykacji betonowej w budownictwie, szczególnie mieszkaniowym, co pozwoli Grupie na udział w realizacji programów strategicznych rozwoju mieszkalnictwa - rządowych i samorządowych i umożliwi lepsze zaspokojenie zapotrzebowania rynku na nowoczesne, dostępne cenowo mieszkania, 

· redukcja kosztów inwestycji budowlanych dzięki wykorzystaniu własnych, innowacyjnych rozwiązań, 

· skrócenie czasu niezbędnego na realizację procesów budowlanych dzięki wykorzystaniu istotnie przyspieszających proces montażu na placu budowy innowacyjnych połączeń które, dzięki realizacji projektu produkowane będą samodzielnie przez Grupę (co zminimalizuje ryzyko opóźnień w przypadku konieczności oczekiwania na realizację zamówienia przez poddostawców), 

· dostosowanie procesu produkcyjnego do zmniejszającej się dostępności siły roboczej dzięki: zmniejszeniu pracochłonności poprzez m.in. automatyzację procesów przy poprawie wydajności i jednoczesnym uzyskaniu wyższych parametrów jakościowych oraz wyeliminowaniu błędów, 

· realizacja działań związanych ze zrównoważonym rozwojowem, tj. zwiększaniem udziału rozwiązań bardziej przyjaznych środowisku (np. badania nad zastosowaniem w prefabrykacji ekologicznego betonu), 

· integracja personelu B+R prowadzącego dotychczas prace badawczo-rozwojowe w ramach rozproszonego Działu Projektowego, 

· rozszerzenie dotychczas posiadanej aparatury badawczej o zaawansowany sprzęt badawczo-rozwojowy umożliwiający podejmowanie prac B+R w nieosiągalnych dotychczas dla Pekabex obszarach,

· modernizację posiadanej przez Spółkę obecnie infrastruktury w celu stworzenia odpowiednich warunków do instalacji aparatury oraz przygotowania stanowisk do pracy specjalistycznego personelu B+R,