fbpx

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE PEKABEX

29 czerwca 2021r. w Centrum Konferencyjnym West Gate przy Al. Jerozolimskich 92 w Warszawie odbyło się jedno z najważniejszych spotkań w roku - obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pekabex S.A.

 

Jest to nasz naczelny organ, jako spółki akcyjnej, który stanowi o najistotniejszych sprawach dotyczących działalności i podczas którego przedstawiamy naszym Akcjonariuszom najważniejsze sprawozdania i propozycje uchwał.

Tegoroczne obrady przyniosły m.in. decyzję o wypłacie dywidendy w wysokości 0,41 zł na akcję (w 2020 roku: 0,16 zł na akcję). Pełen porządek obrad wyglądał następująco:

 

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania Spółki za rok 2020.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Pekabex za rok 2020.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Pekabex oraz Spółki w roku 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie użycia kapitału zapasowego, podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2020 i wypłaty dywidendy.
 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu w związku z pełnieniem funkcji w roku 2020.
 10. Podjęcie absolutorium członkom Rady Nadzorczej w związku z pełnieniem funkcji w roku 2020.
 11. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok 2019 i 2020.
 12. Zmiana polityki wynagrodzeń Spółki.
 13. Zmiana statutu Spółki.
 14. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia