Zintegrowany raport Pekabex za 2018 rok

Szanowni Państwo,

W ślad za opublikowanym Raportem Rocznym Grupy Pekabex  prezentujemy po raz pierwszy w historii Pekabeksu  Raport Zintegrowany za 2018 rok - w wersji graficznej.

Publikacja obejmuje zasięgiem Grupę Pekabex, w której jednostką dominującą jest Pekabex S.A. Została opracowana w formule raportu zintegrowanego, spełniającego wymogi raportowania zintegrowanego określone przez International Integrated Reporting Council (IIRC). Dane finansowe zostały opracowane według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Dane pozafinansowe zostały przygotowane według wytycznych Global Reporting Initiative w wersji GRI Standards (poziom podstawowy – core). Raport jest publikowany w cyklu rocznym, tj. obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. Część finansowa została poddana zewnętrznemu audytowi, część pozafinansowa nie została poddana zewnętrznej weryfikacji.

Raport do pobrania: Raport Zintegrowany Pekabex 2018