Rekordowe wyniki Grupy Pekabex za I półrocze 2018 roku

W pierwszym półroczu 2018 r. Pekabex osiągnął rekordowe wyniki finansowe: wartość skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej wyniosła 22,8 mln zł i była wyższa o 144% w porównaniu do pierwszego półrocza 2017 r. (9,4 mln zł). Wypracowany skonsolidowany poziom EBITDA sięgnął 38,9 mln zł, o 96% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Tak dobry rezultat zawdzięczamy modernizacji zakładów, dywersyfikacji i atrakcyjności produktów.

W I półroczu 2018 roku GK Pekabex osiągnęła: 

  • Rekordowy wzrost zysku z działalności operacyjnej i zysku netto o 144% (r/r)
  • Wzrost EBITDA o 96% do poziomu 38,9 mln zł
  • Wzrost przychodów netto ze sprzedaży o 39%
  • Wzrost o 16% (r/r) produkcji elementów prefabrykowanych w zakładach Grupy (produkcja na poziomie 93,9 tys. m3 w porównaniu z 81,2 tys. m3 w ubiegłym roku).
  • Rozpoczęcie współpracy z liderami rynku powierzchni magazynowej, firmami Panattoni Europe oraz Prologis.

- Osiągnięcie najlepszych wyników w historii Spółki było możliwe dzięki budowaniu silnej pozycji Grupy Kapitałowej przez ostatnie lata – mówi Robert Jędrzejowski, Prezes Zarządu Pekabex S.A. – Dokonane przejęcia, dywersyfikacja działalności oraz praca organiczna nad zwiększeniem atrakcyjności naszych produktów, w obecnych trudnych warunkach rynkowych wydają plon.

 

 

 

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania Grupy Kapitałowej Pekabex S.A., sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za I półrocze 2018 roku oraz porównywalne dane za I półrocze 2017 roku (w tysiącach złotych).

 

 

 

1Q 2018

 

1Q 2017

Przychody ze sprzedaży

391 587

 

281 838

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży

81 740

 

50 336

EBITDA

38 935

 

19 826

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

32 308

 

13 559

Zysk (strata) netto

22 833

 

9 373

Produkcja (m3)

93 911

 

81 163