Środowisko

Środowisko

Grupa Pekabex ma świadomość postępujących zmian klimatu i ich skutków w skali mikro i makro, jak również istotnej roli biznesu w przechodzeniu na niskoemisyjna gospodarkę. Zgodnie z celem polityki klimatycznej ustanowionym przez Zarząd Grupy Kapitałowej Pekabex spółka ma na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu, adaptacje do zachodzących zmian klimatu oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych emitowanych w związku z funkcjonowaniem organizacji.

Grupa Pekabex jako beneficjent środków WFOŚiGW w Gdańsku wfosigw.gda.pl realizuje następujące inwestycje:

Instalacja fotowoltaiczna umiejscowiona na dachu zakładu – KOKOSZKI PREFABRYKACJA SA, ul. Geodetów (dla Kokoszki Prefabrykacja SA)

Koszt kwalifikowany zadania (w PLN): 1 646 870 PLN NETTO
Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (w PLN): Na realizację niniejszego zadania Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielił dofinansowania w formie pożyczki w kwocie 1 482 180 PLN NETTO.
Opis zadania:
Instalacja fotowoltaiczna umiejscowiona na dachu zakładu o mocy 489 kWp. Podłączona do sieci energetycznej (on-grid). Instalacja fotowoltaiczna  przyczynia się do obniżenia śladu węglowego organizacj poprzez produkcje zielonej energii i zmniejszoną ilością poboru energii wyprodukowanej w tradycyjny sposób. Montaż i uruchomienie instancji obniży emisji CO2 o 335,738 Mg/rok.

Instalacja fotowoltaiczną zainstalowana jest na dachu budynku hali. Dach płaski. Brak zacienienia. Panele fotowoltaiczne pochylone względem połaci dachu pod kątem 15 stopni. Panele zorientowane w kierunku wschód – zachód (azymut 80°). Zamontowane na konstrukcjach wsporczych.

W skład instalacji wchodzą:

 • Panele monokrystaliczne
 • Falowniki Fronius TAURO ECO
 • Konstrukcja montażowa na podłoże membranowe Novotegra
 • Instalacja odgromowa zgodnie z projektem
Instalacja fotowoltaiczna umiejscowiona na dachu zakładu KOKOSZKI PREFABRYKACJA S.A., ul. Budowlanych (dla Pekabex BET SA)

Koszt kwalifikowany zadania (w PLN): 1 653 120 PLN NETTO
Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (w PLN): Na realizację niniejszego zadania Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielił dofinansowania w formie pożyczki w kwocie 1 487 800 PLN NETTO.
Opis zadania: Instalacja fotowoltaiczna umiejscowiona na dachu zakładu o mocy 491,4 kWp. Podłączona do sieci energetycznej (on-grid). Instalacja fotowoltaiczna  przyczynia się do obniżenia śladu węglowego organizacji poprzez produkcje zielonej energii i zmniejszoną ilością poboru energii wyprodukowanej w tradycyjny sposób. Montaż i uruchomienie instancji obniży emisji CO2 o 337,134 Mg/rok.

Instalacja fotowoltaiczną zainstalowana jest na dachu budynku hali. Dach płaski. Brak zacienienia. Panele fotowoltaiczne pochylone względem połaci dachu pod kątem 15 stopni. Panele zorientowane w kierunku wschód – zachód (azymut 175°). Zamontowane na konstrukcjach wsporczych.

W skład instalacji wchodzą:

 • Panele monokrystaliczne
 • Falowniki Fronius TAURO ECO
 • Konstrukcja montażowa na podłoże membranowe Novotegra
 • Instalacja odgromowa zgodnie z projektem
Grupa Pekabex prowadzi działalność w oparciu o odpowiednie relacje pomiędzy rozwojem firmy a dbałością o środowisko naturalne i zdrowie człowieka.

Kwestie związane z odpowiedzialnym zarządzaniem środowiskiem reguluje przede wszystkim przyjęta przez Grupę Politykę Środowiskową, która jest uwzględniana przy podejmowaniu decyzji biznesowych i operacyjnych. Założenia Polityki Środowiskowej obejmują m. in.

 • racjonalne wykorzystanie zasobów oraz optymalna gospodarka energetyczna
 • ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego
 • racjonalną gospodarkę odpadami dążącą do minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów oraz poddawania ich procesom recyklingu i odzysku
 • ograniczanie emisji hałasu
 • wzrost świadomości ekologicznej pracowników firmy oraz dbałości o środowisko na każdym etapie procesu technologicznego
 • współpraca ze społecznością lokalną w celu ochrony środowiska naturalnego Grupa prowadzi intensywne prace mające na celu zdefiniowanie kompleksowej strategii klimatycznej Grupy w obliczu globalnych wyzwań klimatycznych.

Zarząd Grupy jest świadomy, jak ogromne znaczenie w kontekście kryzysu klimatycznego mają zmiany związane z transformacją gospodarki Polski i całej Europy w kierunku niskoemisyjnej. Opracowywana strategia klimatyczna wyznaczy kierunki adaptacji modelu biznesowego z uwzględnieniem potencjalnego ryzyka i korzyści gospodarczych jakie się z tym wiążą. Jednym z najważniejszych celów przyszłej strategii klimatycznej Grupy będzie obniżenie stałego poziomu emisji gazów cieplarnianych przy zapewnieniu dalszego rozwoju przedsiębiorstwa.

W 2020 roku Grupa uzyskała deklaracje środowiskowe EDP (Environmental Product Declaration) dla części swoich produktów. Deklaracja jest dokumentem szczegółowo opisującym oddziaływanie produktu na środowisko podczas całego jego cyklu życia (LCA). Produkty, który zdobyły certyfikację to: prefabrykowane płyty filigranowe, konstrukcje prefabrykowane (ściany jedno-, dwu-, trzywarstwowe), prefabrykowane elementy zbrojne, prefabrykowane elementy sprężone. System certyfikacji EPD to ogólnoświatowy program środowiskowy, w którym niezależna organizacja (w Polsce Instytut Techniki Budowlanej) dokonuje oceny, na podstawie normy ISO 14025, zrównoważonego wykorzystania zasobów i wpływu wyrobów oraz późniejszych obiektów budowlanych na środowisko. Grupa przestrzega obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska. Grupa Pekabex nie realizuje projektów na terenach szczególnie cennych przyrodniczo ani w ich bezpośrednim sąsiedztwie.

Grupa angażuje się w szereg inicjatyw proekologicznych zebranych pod wspólnym hasłem „Pekabex GoesGreen” oraz w innowacyjne badania nad produktami bardziej przyjaznymi środowisku. Opracowany przez Grupę „System Pekabex – budynki mieszkalne” został doceniony za innowacyjne i ekologiczne rozwiązania projektowe i znalazł się w gronie finalistów konkursu Ministerstwa Klimatu w 2020 roku „Produkt w obiegu”. W ramach Grupy funkcjonuje zespół ds. systemu zarządzania środowiskiem, który dokonał identyfikacji aspektów środowiskowych działalności. Prowadzony jest ich bieżący monitoring (zgodnie ze standardem ISO 14001), jak również rejestr oddziaływania firmy i jej wyrobów oraz usług na środowisko. W przypadku zidentyfikowania przez pracowników lub członków zespołu dodatkowych oddziaływań na środowisko, rejestr jest uzupełniany. Spółka posiada również okresowo aktualizowane procedury działania w sytuacjach awaryjnych. Zespół prowadzi również weryfikację założonych celów środowiskowych oraz procedur z nimi związanych. Wnioski ze swoich audytów raportuje cyklicznie do zarządu Grupy.

Centrum Badawczo-Rozwojowe Grupy prowadzi badania zmierzające do udoskonalenia technologii projektowania oraz zmian organizacyjno-produkcyjnych, które przyczynią się do zmniejszenia zużycia stali oraz betonu, przy zachowaniu lub polepszeniu właściwości produktów.

W ramach prowadzonych inwestycji Pekabex współpracuje z klientami w celu uzyskania certyfikacji środowiskowej BREEAM i LEED. Są to dwa najpopularniejsze narzędzia do oceny budynków na podstawie obiektywnych kryteriów, w tym jasno określonych parametrów technicznych. Oceniane są m.in. pochodzenie i charakterystyka wykorzystanych materiałów budowlanych, zużycie energii i wody, bliskość przystanków transportu zbiorowego oraz wpływ na różnorodność biologiczną. Do najważniejszych przyjaznych środowisku inwestycji realizowanych przez Grupę należą Olivia Business Centre, hale budowane w ramach współpracy z firmą Prologis oraz Panattoni.

1280 720 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ