ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy realizacji projektu w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw programu operacyjnego inteligentny rozwój 2014-2020

 

 

Firma PEKABEX BET S.A. informuje, iż w ramach Projektu pt.: „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w strukturze PEKABEX BET S.A.”, w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw programu operacyjnego inteligentny rozwój 2014-2020

zamierza dokonać zamówienia w zakresie

  

dostawy i wdrożenia oprogramowania do zarządzania projektami dla przemysłu budowlanego

 

 Poznań, 8 września 2017 r.

 

 

ZAMAWIĄJĄCY:

PEKABEX BET S.A.

 1. Szarych Szeregów 27

60-462 Poznań

Pytania dotyczące zapytania ofertowego prosimy kierować drogą mailowa na adres:

Osoba do kontaktu:

Agata Malak, email: agata.malak@pekabex.pl

Radosław Adamczyk, email: radoslaw.adamczyk@pekabex.pl

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

 1.  Rodzaj zamówienia:

W związku z potrzebą nadzoru prawidłowego przebiegu prac B+R, konieczne jest nabycie i wdrożenie oprogramowania do zarządzania projektami dla przemysłu budowlanego. Kod CPV: 30244000-1 (oprogramowanie do zarządzania)

       b. Opis przedmiotu zamówienia:

Oprogramowanie zostanie wykorzystane do wspierania zarządzania danymi pozyskanymi w toku prac badawczo-rozwojowych, weryfikacji wprowadzonych zmian inżynierskich, weryfikacji i kontroli budżetu i terminów realizowanych prac, wsparcia i integracji informacji pozyskiwanych z etapu projektowania i modelowania oraz etapu produkcyjnego lub przedprodukcyjnego w celu opracowania i rozwoju autorskich rozwiązań firmy zarówno pod względem technicznym jak i służącym do rozwijania autorskich metodyk zarządzania.

Oprogramowanie powinno zawierać pakiet produkcja i logistyka zawierający przynajmniej następujące moduły:

a) ofertowanie:

 • rejestracja zapytań ofertowych,
 • dyspozycję zapytań ofertowych,
 • kalkulację ceny wraz z generowaniem produktów jako brył 3D,
 • opracowywanie kalkulacji TKW (Techniczny Koszt Wytworzenia),
 • określanie wstępnych harmonogramów realizacji,
 • generowanie automatycznych wydruków oferty i założeń,
 • zbieranie i agregowanie danych o klientach oraz badanie ich satysfakcji.

b) planowanie produkcji i realizacji projektów:

 • planowanie produkcji uzależnione od specyfikacji elementów,
 • planowanie poprzez rozmieszczenie elementów, na liniach, stołach, stanowiskach z funkcjami drag and drop oraz rotacją,
 • wprowadzenie systemowego rejestru zleceń produkcyjnych, ograniczenie przezbrojeń,
 • wspomaganie harmonogramowania produkcji,
 • dostęp do dokumentacji produkcyjnej i handlowej w formie elektronicznej,
 • interaktywny obraz dokumentacji technicznej umożliwiający planowanie produkcji, transportu i montażu,
 • algorytm optymalnego rozłożenia produkcji i planowania montażu,
 • zarządzanie zasobami,
 • rejestrowanie i zarządzanie gniazdami produkcyjnymi, montażami,
 • rozliczanie produkcji, rozliczanie projektów,
 • uproszczenie procesu zarządzania zmianą w procesie projektowania,
 • analiza i przygotowanie projektu,
 • kontrola i weryfikacja postępu prac,
 • nadzór nad budżetem projektu,
 • integracja z własnym systemem rysowania 3D,
 • ostrzeganie o możliwym zagrożeniu rentowności zleceń z tytułu zmian cen materiałów,
 • katalogowanie danych wejściowych i wyjściowych.

c) rejestrowanie czasu pracy:

 • optymalizacja rozkładu pracowników na stanowiskach roboczych,
 • rejestrowanie czynności oraz analiza obciążeń na podstawie realizacji czynności.

d) gospodarka magazynowa:

 • bieżące określanie pokrycia materiałowego dla zleceń,
 • prowadzenie na bieżąco gospodarki magazynowej,
 • pełna identyfikowalność i optymalizacja zapasów.

Oprogramowanie musi być kompatybilne ze środowiskiem PrefabCad, Bricscad, BIM, zintegrowane z eksploratorem Windows i pakietem Office oraz przewidywać możliwość rozbudowy o moduły wspierające zarządzanie projektami.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY ICH SPEŁNIENIA:

Oferty mogą składać przedsiębiorcy, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

 1. Złożą ofertę przed upływem terminu składania ofert;
 2. Nie spełniają kryteriów przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej, określonych w przepisach wspólnotowych dotyczących pomocy publicznej lub nie znajdują się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej;
 3. Nie ciąży na nich obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem;
 4. W przypadku osoby fizycznej – nie będącej skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno–skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
 5. Nie będącemu osobą fizyczną, w którym osoba będąca członkiem jego organów zarządzających bądź wspólnikiem nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w pkt 4;
 6. Nie posiadającym zaległości z tytułu należności publicznoprawnych.

 

KRYTERIA OCENY OFERTY:

1) Kryterium wyboru ofert:

a) Zgodność ze specyfikacją:

Maksymalna liczba punktów 29 – każdy punkt przyznawany za zgodność z jednym z podpunktów specyfikacji technicznej przedstawionej w opisie przedmiotu zamówienia.

b) Doświadczenie dostawcy oprogramowania we wdrożeniu w firmie zajmującej się prefabrykacją żelbetową – potwierdzone przekazaniem kontaktu (telefon, email) do dotychczasowego klienta:

Wynik = wdrożenie w więcej niż 1 firmie – 20 pkt.

Wynik = wdrożenie w 1 firmie – 18 pkt.

Wynik = brak doświadczenia – 0 pkt.

c) Cena:

Wynik (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) = (cena najniższa wśród złożonych ofert / cena oferenta) *30

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów w ramach kryterium wynosi 30

d) Czas reakcji serwisu – wyrażony w godzinach czas kontaktu serwisanta (mail, telefon) w odpowiedzi na zgłoszone zdarzenie:

Wynik (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) = (najkrótszy czas reakcji serwisu wśród złożonych ofert / czas reakcji serwisu oferenta) *10

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów w ramach kryterium wynosi 10.

e) Gwarancja – wyrażony w miesiącach czas obowiązywania gwarancji:

Wynik = Gwarancja powyżej 12 miesięcy – 10 pkt.

Wynik = Gwarancja równa 12 miesięcy – 5 pkt.

Wynik =  Gwarancja poniżej 12 miesięcy – 0 pkt.

f) Czas realizacji zamówienia w dniach:

Wynik (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) = (najkrótszy czas realizacji zamówienia wśród złożonych ofert / czas realizacji zamówienia przez oferenta) *10

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów w ramach kryterium wynosi 10

2) Maksymalna liczba punktów możliwa do zdobycia wynosi 109,

3) Uwzględniając powyższe kryteria oceny ofert, wybrana zostanie oferta z najwyższą liczbą punktów.

TERMIN SKAŁADANIA OFERT:

Termin składania ofert: do 19.09.2017 r., do godziny. 16:00

 

TERMIN REALIZACJI UMOWY:

Termin realizacji umowy: do 30.09.2018 r.

 

INFORMACJE NA TEMAT ZAKAZU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH:

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

OKREŚLENIE WARUNKÓW ZMIAN UMOWY ZAWARTEJ W WYNIKU PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA , O ILE PRZEWIDUJE SIĘ MOŻLIWOŚĆ ZMIANY TAKIEJ UMOWY

Zamawiający dopuszcza zmiany warunków umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiany mogą wynikać z ustaleń dokonanych na etapie prac wdrożeniowych i dotyczyć:

 • terminu realizacji umowy,
 • zakresu prowadzonych prac.

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Brak możliwości składania ofert dotyczących realizacji części zamówienia.

OKREŚLENIE SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY:

 1. oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postepowaniu,
 2. dokument oferty,
 3. ewentualnie: listy referencyjne.

Informacje o sposobie upublicznienia wyniku postępowania

Wynik postępowania zostanie ogłoszony na stronie internetowej Pekabex, w zakładce ogłoszenia.

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE:

Oferty wraz z załącznikami należy składać:

 1. Osobiście bądź listownie na adres:

PEKABEX BET S.A.

 1. Szarych Szeregów 27

60-462 Poznań

 

LUB

 

 1. Emailem na adresy:

agata.malak@pekabex.pl

radoslaw.adamczyk@pekabex.pl

150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ