Zapytanie ofertowe na energię elektryczną 21.09.2017

Zapytanie ofertowe na energię elektryczną 21.09.2017

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

ZAMAWIAJĄCY:

Pekabex Bet S.A.

ADRES:

Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

———————————————————————————————-

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SIWZ)

W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.:

„ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ”

dla Pekabex Bet S.A.

Numer Sprawy:

Poznań, wrzesień 2017 r.

Zatwierdzam

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego

Nazwa: Pekabex Bet S.A.

adres: ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań,

Tel.: +48 61 821-04-58

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano:

 1. na stronie internetowej Zamawiającego http://pekabex.pl/pl/ od dnia 21.09.2017 r.

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o wyłonienie dostawcy usługi polegającej na sprzedaży energii czynnej prowadzone jest na podstawie Regulaminu Spółki.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.

III. Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w okresie 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Obowiązujące umowy zostały wypowiedziane i zawarte zostaną nowe, odrębne umowy sprzedaży z wyłonionym w drodze przetargu sprzedawcą energii czynnej i lokalnym dystrybutorem energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego.

Zamawiający oświadcza, że:

 • procedura wyboru Sprzedawcy energii w formie przetargu odbywa się po raz kolejny,
 • posiada podpisane umowy:
  • z Energia i Gaz Sp. z o.o. na sprzedaż energii elektrycznej
   do 31-03-2018 r., dla 6 PPE,
  • z Enea Operator Sp z o.o. na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla 3 PPE w Poznaniu,
  • z PGE Dystrybucja S.A., na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla 1 PPE w lokalizacji Badowo Mściska (gm. Mszczonów),
  • z Tauron Dystrybucja S.A na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla 1 PPE w Bielsku-Białej,
  • z Energa-Operator S.A. na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla 1 PPE w Gdańsku.

Dla dwóch PPE w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 27 (poz. 1 i 2 w zał. nr 1 do SIWZ) jest w toku zmiana właściciela z Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. na Pekabex Bet S.A.

Szacunkowe, łączne zapotrzebowanie na energię elektryczną do obiektów Zamawiającego, w okresie od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r. wynosi 6 649 144 kWh (zał. Nr 1 do SIWZ).

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ, stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ.

IV. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od 01.04.2018 r. do 31.03.2019 r.

Z przyczyn formalno-prawnych Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu nie później niż od 31.03.2019 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 • Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada: aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
 • posiadają wiedzę i doświadczenie;
 • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu .
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu .
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 1. Zamawiający informuje, że w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w załącznikach do SIWZ.
 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 1) winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt. 2) winien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. (Zał. Nr 7 do SIWZ).

Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż Wykonawca spełnia ww. warunki. Uzupełnienie wymaganych dokumentów będzie możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może wezwać Wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień.

 1. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy i oceny dokumentów żądanych przez Zamawiającego od Wykonawcy według kryterium „spełnia – nie spełnia”.
 2. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.
 3. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)   jej treść nie odpowiada treści SIWZ,

2)   jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

3)   zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

4)   została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

5)   zawiera błędy w obliczeniu ceny,

6)   wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,

7)   jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

 1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, Wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:
  • pisemne oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, złożone wg załącznika nr 4 do SIWZ,
  • aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, wykonawca jest zobowiązany złożyć następujące dokumenty:
  • pisemne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy, złożone wg załącznika nr 5 do SIWZ;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 2) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
 1. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1) i 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
 2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie:
 • ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania,
 • zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów,
 • pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną; fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.
 1. Wszystkie dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego do reprezentacji przedstawiciela wykonawcy.

Na ofertę składają się dokumenty wskazane w dziale VI oraz niżej wymienione załączniki:

 1. Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę – wg zał. nr 2,
 2. Formularz cenowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę – wg zał. nr 3,
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg zał. nr 4,
 4. Oświadczenie o niepowierzeniu części zamówienia podwykonawcom – wg zał. nr 6,
 5. Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

VII. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Dopuszcza się porozumiewanie się w formie faksu, na nr faksu zamawiającego: +48 42 684 14 55 lub elektronicznie e-mail: k.jachimowski@7line.pl.
 • Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania dokumentów przekazanych w formie faksu lub elektronicznie przez Zamawiającego.
 • Domniemywa się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu lub e-mail podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma, chyba że wykonawca wezwany przez zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony jw. oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał.
  1. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.
  2. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w sposób jak opisany w pkt. 1 niniejszego działu, umożliwiający zapoznanie się przez Zamawiającego z ich treścią, tj. w dni robocze – godz. 730-1530.
  3. Strony obowiązane są informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje wysyłane na ostatnio podany adres Wykonawcy będą uznawane za skutecznie złożone temu Wykonawcy.
  4. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
  5. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:
  6. Krzysztof Jachimowski – tel. +48 533-312-114 lub e-mail: k.jachimowski@7line.pl.

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, faksem lub drogą elektroniczną wszystkim Wykonawcom, którzy wystąpili o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

VIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

IX. Termin związania ofertą

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena. Złożenie większej ilości ofert przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich ofert.
 2. Ofertę należy sporządzić w sposób zgodny oraz według wzorów dokumentów z opisanymi w dziale VI Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do niniejszej SIWZ.
 3. Wszystkie dokumenty załączone do oferty muszą mieć formę pisemną i mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta. Dokument, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej „specyfikacji” powinien być sporządzony zgodnie z tym wzorem.
 4. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy wraz z datą naniesienia zmiany.
 5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej oryginalności.
 6. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie naniesiony znak, z którego można odczytać co najmniej nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska (podpis skrócony) to znak musi być uzupełniony napisem (np. w formie pieczątki), z którego można odczytać co najmniej nazwisko podpisującego.
 7. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu obciążają wyłącznie Wykonawcę.
 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego.
 9. Wykonawca złoży ofertę w zamkniętej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego i oznaczonej „Oferta na dostawę energii elektrycznej” oraz „Nie otwierać przed 28.09.2017 r. godz. 1215”. Opakowanie zawierające ofertę powinno zawierać nazwę oraz dokładny adres Wykonawcy.
 10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przed upływem terminu składania ofert Ofertę. Oferta ze zmianami oprócz oznaczeń, jak w pkt. 9 powyżej, będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA”. Wykonawca wycofując ofertę zobowiązany jest przedłożyć stosowne oświadczenie podpisane przez osobę upoważnioną do jego reprezentacji.
 11. Jeżeli niektóre informacje w ofercie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca może zastrzec w ofercie, które informacje nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone w osobnej, wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Kartki należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (należy zachować ciągłość numeracji kartek oferty).
 12. Wszystkie kartki oferty powinny być ponumerowane, parafowane i spięte w sposób uniemożliwiający wypadnięcie jakiegokolwiek z dokumentów.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 1. Ofertę należy złożyć do dnia 09.2017 r. do godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego: Pekabex Bet S.A., ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań – sekretariat, I piętro.
 2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: Pekabex Bet S.A., ul. Szarych Szeregów 23, 60-462 Poznań w dniu09.2017 r. o godz. 1215 – pok. nr 56. Kolejność otwierania ofert jest zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego.
 3. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. wymogami ponosi Wykonawca (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i niedostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ).
 4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców oraz informację dotyczące ceny wykonania zamówienia, termin wykonania zamówienia.
 5. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji podawanych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

 1. Wartość brutto oferty oblicza się z zastosowaniem iloczynu cen jednostkowych brutto określonych w Formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, oraz szacowanego zużycia energii (kWh) zawartego w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
 2. Wykonawca określi wartość realizacji zamówienia zgodnie z Formularzem oferty, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
 3. Wartości zawarte w Formularzu oferty o którym mowa powyżej muszą być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Ceny jednostkowe stanowią ceny wyliczone w Formularzu cenowym, który stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
 5. Ceny jednostkowe zawarte w Formularzu cenowym o którym mowa powyżej muszą być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do czterech miejsc po przecinku.
 6. Wszelkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.
 7. Wykonawca oblicza wartość brutto według stawki VAT obowiązującej w dniu składania oferty.
 8. Cena jednostkowa netto (tj. cena bez podatku VAT) podana w formularzu cenowym będzie podlegała zmianie tylko w przypadku ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.
 9. Cena jednostkowa brutto będzie podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym.
 10. Cena winna obejmować wszystkie zobowiązania, składniki i koszty związane z wykonaniem zamówienia.
 11. Cena nie podlega waloryzacji.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny – 100%.
 2. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w Regulaminie.
 3. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie najniższa cena. Oferta z najniższą ceną spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

C=(Cmin / Coferta) * 100 pkt.,

Cmin oznacza najniższą cenę zaoferowaną w postępowaniu,

Coferta cena badanej oferty.

 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w oparciu o kryterium oceny ofert opisane w SIWZ.

XIV. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
 • wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającego punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
 • terminie zawarcia Umowy z wybranym wykonawcą,
 • wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając stosowne uzasadnienie,
 • wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając stosowne uzasadnienie.
  1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
  2. Umowa zostanie zawarta:
   • w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
   • w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.
  3. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

XV. Istotne postanowienia umowy/Projekt umowy

 1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, które są korzystne dla Zamawiającego:

Cena określona w ust. 1 ulega zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT lub ustawowej zmiany opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym

 1. Umowa na wykonanie zamówienia zostanie zawarta z Wykonawcą, który spełni wszystkie postawione wymagania i którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
 2. Umowa zostanie zawarta wg załączonego do niniejszej specyfikacji wzoru (załącznik nr 8), na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.

XVI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVII. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia

 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z Regulaminem czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia .
 2. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
  • opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
  • wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
  • odrzucenia oferty odwołującego.
 3. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
 4. Odwołanie wnosi się do Zarządu Spółki, w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w dziale VII SIWZ.
 5. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany dla tej czynnoś
 6. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia.
 7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

XVIII. Informacja dotycząca składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

XIX. Informacja dotycząca udzielenia zamówienia uzupełniającego

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie odrębnej umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki. Maksymalny zakres zamówień uzupełniających wynosi 10% zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające dotyczą zwiększenia zakresu dostawy energii elektrycznej objętej niniejszym zamówieniem.

XX. Informacja dotycząca składania ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

XXI. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom

Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom.

XXII. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich dopuszcza się prowadzenie rozliczeń z zamawiającym

Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

XXIII. Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

XXIV. Umowa ramowa

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXV. Informacje uzupełniające

O fakcie unieważnienia postępowania, Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców biorących w nim udział.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej.

Wszelkie zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści informację na stronie internetowej.

XXVI. Zaliczki

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

XXVII. Postanowienia końcowe

 1. Zasady udostępniania dokumentów

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

 1. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:
  • Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku;
  • Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów;
  • udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego w czasie godzin jego urzędowania.

XXVIII. Wykaz załączników do SIWZ

Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 2 – Formularz oferty

Załącznik nr 3 – Formularz cenowy

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o niepowierzeniu części zamówienia podwykonawcom

Załącznik nr 7 – Lista podmiotów należących do tej samej Grupy Kapitałowej

Załącznik nr 8 – Wzór umowy

Załącznik nr 9 – Oświadczenie o posiadaniu ważnej umowy z OSD (Zał. nr 3 do Umowy)

Załącznik nr 10 – Pełnomocnictwo (Zał. nr 1 do Umowy)

150 150 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ