Centrum badań i rozwoju

Centrum badań i rozwoju

Innowacje

Pekabex, jako wiodący wytwórca konstrukcji prefabrykowanych w Polsce, posiada znaczący potencjał badawczo-rozwojowy w postaci wykwalifikowanej kadry i stale rozbudowywanego parku maszynowego. Wyodrębnienie dedykowanej tym pracom jednostki i określenie agendy jej dalszych prac pozwoliło na dalszy rozwój i usystematyzowania tych działań oraz na odzwierciedlenie założeń strategicznych Pekabex.

Osiągnięcie celów strategicznych wymaga centralizacji i rozwoju obszaru badawczo – rozwojowego Grupy i powołanie multidyscyplinarnej jednostki integrującej oraz rozwijającej dotychczasowo podejmowane działania innowacyjne, badającej technologie, procesy i produkty sektora budowlanego, w szczególności związane z produkcją elementów prefabrykowanych. Utworzenie dedykowanej struktury poświęconej B+R+I jest praktyką stosowaną przez najbardziej innowacyjne firmy w skali światowej. Prowadzenie tego rodzaju prac, tj. działań o wysokim poziomie ryzyka i często dłuższym, niż standardowy, horyzoncie czasowym, wymaga odmiennego podejścia, niż w przypadku standardowej działalności biznesowej. Dedykowane procesy zarządzania projektami, tworzenie zespołów składających się z pracowników odpowiedzialnych za różne obszary działalności firmy, zarządzanie dyfuzją know-how z otoczenia czy portfelowa ocena prowadzonych działań są najbardziej efektywnie implementowane i zarządzane w ramach osobnej jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa.

OPRACOWANIE SYSTEMU WYKORZYSTUJĄCEGO ALGORYTMY AI

Tytuł projektu: Prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania wykorzystującego algorytmy AI zaawansowanego systemu IT przeznaczonego do inteligentnego pomiaru i kontroli jakości w systemie produkcji i logistyki prefabrykatów betonowych zg. z koncepcją Przemysłu 4.0

OPRACOWANIE PREFABRYKOWANEGO MODUŁU ŁAZIENKOWEGO

Tytuł projektu: „Prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania innowacyjnego prefabrykowanego modułu łazienkowego wraz z technologią jego produkcji”

W wrześniu 2021 roku Spółka Pekabex BET otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach Poddziałania 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” na realizację innowacyjnego projektu o nazwie „Prace badawczo-rozwojowe w zakresie opracowania innowacyjnego prefabrykowanego modułu łazienkowego wraz z technologią jego produkcji”. Projekt dotyczy opracowania w ramach prac B+R, innowacyjnych w skali międzynarodowej prefabrykowanych, modułów łazienkowych przeznaczonych do mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego i użyteczności publicznej oraz części administracyjno-biurowych obiektów przemysłowych wraz z nową technologią ich produkcji. Moduły łazienkowe będą stanowić uzupełnienie asortymentu elementów konstrukcyjnych PEKABEX we wspomnianych obszarach oraz wniosą szereg zalet i korzyści dla odbiorców, poprzez zwiększenie stopnia prefabrykacji całego obiektu i skrócenie czasu realizacji inwestycji.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 8.803.680,00 zł. Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 8.803.680,00 zł. Na warunkach określonych w umowie z dnia 28 września 2021 roku, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako instytucja organizująca konkurs, przyznała Spółce Pekabex Bet S.A. dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 4.034.479,50 zł.

Okres kwalifikowalności wydatków został rozpoczął się 1 lipca 2021 roku i potrwa do 31 lipca 2023 roku. Spółka zobowiązała się do zapewnienia trwałości efektów Projektu przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu.

Łazienki modułowe.pdf (załącznik)

REBUILD CONTRUCTION AUTOMATION

Automatyzacja i cyfryzacja jest wpisana w strategię Grupy Pekabex, jako jeden z kluczowych czynników zwiększających przewagę konkurencyjną. W opinii Zarządu, automatyzacja jest przyszłością produkcji budowlanej, ponieważ odgrywa kluczową rolę w zwiększeniu efektywności i jakości procesów produkcyjnych.

Realizację procesów automatyzacji w Grupie wspomaga również spółka Rebuild Construction Automation sp. z o.o. Spółka jest dedykowana do realizacji innowacyjnych projektów, mających zaowocować powstaniem prototypów maszyn i urządzeń produkcyjnych, wykorzystywanych później w fabrykach Grupy. Nowa spółka łączy inżynierów specjalizujących się w automatyzacji oraz w pracach badawczo-rozwojowych, ze specjalistami w dziedzinie prefabrykacji. Zadania spółki wspierają automatyzację procesów produkcyjnych Grupy, co prowadzi do umocnienia pozycji Grupy Pekabex na rynku.

DZIAŁ PEKABEX ENGINEERING

W ramach obranej przez Zarząd strategii w zakresie automatyzacji produkcji w fabrykach w 2020 roku powstała w strukturze organizacyjnej Grupy jednostka Pekabex Engineering dedykowana m. in. do zadań związanych z realizacją tej strategii. Zarząd Grupy uważa, że przyszłość należy do nowych technologii, dlatego w Pekabex Engineering są zatrudnieni wysokiej klasy specjaliści, których podstawowym aspektem pracy jest dążenie do usprawniania, ulepszania i doskonalenia procesów produkcyjnych w oparciu o innowacyjne rozwiązania. Zespół składa się z 5 inżynierów, w tym dwóch konstruktorów i trzech automatyków, którzy realizują procesy projektowania i rozwoju maszyn i urządzeń produkcyjnych, przygotowują ich specyfikację, a także dokonują instalacji, rozruchu i pomiarów.

Pekabex Engineering opracował w sumie 140 projektów, z czego 80 zostało zrealizowanych, a 15 jest w trakcie realizacji, do części z nich zostały złożone wnioski o udzielenie patentu w celu objęcia ich ochroną prawną, wnioski są w trakcie procedowania przez Urząd Patentowy.

Do najważniejszych osiągnięć zespołu należy automatyzacja węzła betoniarskiego poprzez nadanie nowej kinetyki ruchu i opracowanie zdalnego sterowania poprzez aplikację mobilną; opracowanie automatycznie składanego rdzenia formy do modułów łazienkowych; opracowanie maszyny do przeciągania strun na liniach sprężonych. W trakcie testów jest również zautomatyzowana bateria do produkcji elementów strukturalnych.

UTWORZENIE CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWEGO

Tytuł projektu: „Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w strukturze PEKABEX BET S.A.”

W 2017 roku Spółka Pekabex BET otrzymała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw na realizację innowacyjnego projektu o nazwie „Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w strukturze PEKABEX BET S.A.”. Dzięki stworzeniu Centrum B+R uczestniczymy we wzmacnianiu innowacyjności polskiej gospodarki i promowaniu prac badawczo-rozwojowych na terenie naszego kraju. W ramach prac Centrum B+R współpracuje z wyższymi uczelniami technicznymi na terenie całego kraju.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 7.176.538,80 zł. Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 5.021.576,26 zł. Na warunkach określonych w umowie z dnia 12 września 2017 roku oraz aneksach do umowy, Instytucja Organizująca Konkurs przyznała Spółce Pekabex Bet S.A. dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 1.016.227,75 zł.

Okres kwalifikowalności wydatków został rozpoczął się 1 stycznia 2017 roku i zakończył 15 grudnia 2019 roku.

Spółka zobowiązała się do zapewnienia trwałości efektów Projektu przez okres 5 lat od dnia zakończenia realizacji Projektu.

Głównymi celami Grupy związanymi z tworzonym Centrum Badania i Rozwoju są:

 • realizacja planów Spółki w zakresie prac B+R we współpracy z podmiotami zewnętrznymi,
 • zwiększenie zastosowania nowoczesnej prefabrykacji betonowej w budownictwie, szczególnie mieszkaniowym, co pozwoli Grupie na udział w realizacji programów strategicznych rozwoju mieszkalnictwa – rządowych i samorządowych i umożliwi lepsze zaspokojenie zapotrzebowania rynku na nowoczesne, dostępne cenowo mieszkania,
 • redukcja kosztów inwestycji budowlanych dzięki wykorzystaniu własnych, innowacyjnych rozwiązań,
 • skrócenie czasu niezbędnego na realizację procesów budowlanych dzięki wykorzystaniu istotnie przyspieszających proces montażu na placu budowy innowacyjnych połączeń które, dzięki realizacji projektu produkowane będą samodzielnie przez Grupę (co zminimalizuje ryzyko opóźnień w przypadku konieczności oczekiwania na realizację zamówienia przez poddostawców),
 • dostosowanie procesu produkcyjnego do zmniejszającej się dostępności siły roboczej dzięki: zmniejszeniu pracochłonności poprzez m.in. automatyzację procesów przy poprawie wydajności i jednoczesnym uzyskaniu wyższych parametrów jakościowych oraz wyeliminowaniu błędów,
 • realizacja działań związanych ze zrównoważonym rozwojem, tj. zwiększaniem udziału rozwiązań bardziej przyjaznych środowisku (np. badania nad zastosowaniem w prefabrykacji ekologicznego betonu),
 • integracja personelu B+R prowadzącego dotychczas prace badawczo-rozwojowe w ramach rozproszonego Działu Projektowego,
 • rozszerzenie dotychczas posiadanej aparatury badawczej o zaawansowany sprzęt badawczo-rozwojowy umożliwiający podejmowanie prac B+R w nieosiągalnych dotychczas dla Pekabex obszarach,
 • modernizację posiadanej przez Spółkę obecnie infrastruktury w celu stworzenia odpowiednich warunków do instalacji aparatury oraz przygotowania stanowisk do pracy specjalistycznego personelu B+R
1920 430 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ