OGŁOSZENIE O PRZETARGU

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Organizator przetargu – spółka PEKABEX S.A. z siedzibą w Poznaniu ogłasza przetarg, którego celem jest wyłonienie dostawcy usługi polegającej na sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w okresie 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Organizator przetargu – spółka PEKABEX S.A. z siedzibą w Poznaniu ogłasza przetarg, którego celem jest wyłonienie dostawcy usługi polegającej na sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego w okresie 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

Obowiązujące umowy zostały wypowiedziane i zawarte zostaną nowe, odrębne umowy sprzedaży z wyłonionym w drodze przetargu sprzedawcą energii czynnej i lokalnym dystrybutorem energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego.

Szacunkowe, łączne zapotrzebowanie na energię elektryczną do obiektów Zamawiającego, w okresie od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. wynosi 6 649 143 kWh (zał. Nr 1 do SIWZ).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ, stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ.

Termin wykonania zamówienia: od 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r. Z przyczyn formalno-prawnych Zamawiający dopuszcza zmianę terminu rozpoczęcia zamówienia z zastrzeżeniem granicznego terminu nie później niż od 31.03.2018 r.

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 • Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada: aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
 • posiadają wiedzę i doświadczenie;
 • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu .
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu .
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
 • Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający informuje, że w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w załącznikach do SIWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 1) winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt. 2) winien spełniać każdy z Wykonawców samodzielnie. (Zał. Nr 7 do SIWZ).

Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać, iż Wykonawca spełnia ww. warunki. Uzupełnienie wymaganych dokumentów będzie możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może wezwać Wykonawców w określonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy i oceny dokumentów żądanych przez Zamawiającego od Wykonawcy według kryterium „spełnia – nie spełnia”.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

1)   jej treść nie odpowiada treści SIWZ,

2)   jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

3)   zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

4)   została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

5)   zawiera błędy w obliczeniu ceny,

6)   wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,

7)   jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Dopuszcza się porozumiewanie się w formie faksu, na nr faksu zamawiającego: +48 61 822-11-42 lub elektronicznie e-mail: agata.malak@pekabex.pl.

Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania dokumentów przekazanych w formie faksu lub elektronicznie przez Zamawiającego.

Domniemywa się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu lub e-mail podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma, chyba że wykonawca wezwany przez zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony jw. oświadczy, iż ww. wiadomości nie otrzymał.

Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

Wykonawca zobowiązany jest przekazywać dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w sposób jak opisany w pkt. 1 niniejszego działu, umożliwiający zapoznanie się przez Zamawiającego z ich treścią, tj. w dni robocze – godz. 730-1530.

Strony obowiązane są informować siebie nawzajem o każdej zmianie adresu. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, dokumenty oraz informacje wysyłane na ostatnio podany adres Wykonawcy będą uznawane za skutecznie złożone temu Wykonawcy.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Agata Malak – tel. +48 661-353-773 lub e-mail: agata.malak@pekabex.pl.

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi, jednak nie później niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, faksem lub drogą elektroniczną wszystkim Wykonawcom, którzy wystąpili o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pod warunkiem, że wniosek wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu na składanie ofert.

Ofertę należy złożyć do dnia 20.02.2017 r. do godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego: Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A., ul. Szarych Szeregów 27, 
60-462 Poznań – sekretariat, I piętro.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego: Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A., ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań w dniu 20.02.2017 r. o godz. 1215 – pok. nr 22. Kolejność otwierania ofert jest zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego.

Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. wymogami ponosi Wykonawca (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i niedostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ).

Podczas otwarcia ofert Zamawiający ogłosi nazwy i adresy Wykonawców oraz informację dotyczące ceny wykonania zamówienia, termin wykonania zamówienia.

Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji podawanych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego na podstawie odrębnej umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki. Maksymalny zakres zamówień uzupełniających wynosi 20% zamówienia podstawowego. Zamówienia uzupełniające dotyczą zwiększenia zakresu dostawy energii elektrycznej objętej niniejszym zamówieniem.

Zasady udostępniania dokumentów

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu, wniosków po upływie terminu ich składania oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

 • Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku;
 • Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów;
 • udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie Zamawiającego w czasie godzin jego urzędowania.

Załączniki:

1. SIWZ
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
3. Formularz oferty
4. Formularz cenowy
5. Oświadczenie o spełnienie warunków
6. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
7. Oświadczenie o niepowierzeniu zamówienia podwykonawcom
8. Lista podmiotów grupy kapitałowej
9. Wzór Umowy
10. Oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy lub promesy
11. Pełnomocnictwo (zał. nr 1 do Umowy)

1332 783 Pekabex - budownictwo prefabrykowane

sekretariat

Dominika Chojnacka
+ 48 661 353 037
Emilia Dopieralska
+ 48 691 084 127
info.gw@pekabex.pl

sprzedaż

+48 695 200 470
info.gw@pekabex.pl

Główny Specjalista ds. BHP

Tomasz Kożuch
+48 695 951 429
tomasz.kozuch@pekabex.pl

Newsletter

Relacje inwestorskie

  * pola obowiązkowe

  Wyślij CV

   Wyślij CV

    Preferencje Prywatności

    Gdy odwiedzasz naszą stronę, może ona przechowywać przez Twoją przeglądarkę informacje z określonych usług, zazwyczaj w postaci plików cookies. Tutaj możesz zmienić swoje preferencje dotyczące prywatności. Warto zauważyć, że zablokowanie niektórych rodzajów plików cookie może wpłynąć na Twoje wrażenia na naszej stronie internetowej.

    Ta strona używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Więcej informacji TUTAJ