Informacje finansowe

Grupa Pekabex – wybrane wyniki i wskaźniki finansowe (dane skonsolidowane):

Wyniki finansowe (tys. PLN)
2011 2012 2013 2014 2015 2)
Przychody ze sprzedaży 157 799 219 424 317 570 328 233 350 680
Zysk brutto ze sprzedaży 24 874 37 808 49 933 52 192 61 537
Zysk z działalności operacyjnej 7 111 14 901 18 911 19 751 29 562
EBITDA 1) 9 391 17 746 22 658 23 838 36 358
Zysk netto
5 210 11 077 15 320 15 850 23 193

1) EBITDA - zysk z działalności operacyjnej skorygowany o koszty amortyzacji
2) Wyniki za 2015 rok uwzględniają zysk na okazyjnym nabyciu spółki zależnej Kokoszki Prefabrykacja SA w wys. 6.571 tys. PLN

 

Wskaźniki rentowności (tys. PLN)
2011 2012 2013 2014 2015 3)
Marża EBITDA 1) 6,0% 8,1% 7,1% 7,3% 10,4%
Rentowność netto 2) 3,3% 5,0% 4,8% 4,8% 6,6%

1) Marża EBITDA: EBITDA / przychody ze sprzedaży
2) Rentowność netto: zysk netto / przychody ze sprzedaży
3) Wyniki za 2015 rok uwzględniają zysk na okazyjnym nabyciu spółki zależnej Kokoszki Prefabrykacja SA w wys. 6.571 tys. PLN

 

 

Dane bilansowe (tys. PLN)
2011 2012 2013 2014 2015
Aktywa razem 164 861 179 289 197 996 255 441 313 728
- Aktywa trwałe 69 658 79 617 81 449 110 869 175 021
- Aktywa obrotowe 95 203 99 672 116 547 144 572 138 707
- Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 22 061 21 757 30 669 36 445 44 007
Kapitał własny 71 489 82 436 96 757 128 137 178 005
Zobowiązania razem
93 372 96 852 101 239 127 304 135 723
- Zobowiązania finansowe1), w tym:
21 512 24 837 12 328 9 217 31 107
- długoterminowe 6 398 13 735 6 273 2 382 24 225
- krótkoterminowe 15 114 11 102 6 055 6 835 6 882
Dług netto2)
-549 3 080 -18 341 -27 228 -12 900

1) Zobowiązania finansowe: kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne oraz leasing finansowy
2) Dług netto: zobowiązania finansowe pomniejszone o wartość środków pieniężnych

 

Przepływy pieniężne (tys. PLN)
2011 2012 2013 2014 2015
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 478 7 657 24 896 14 560 10 436
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 342 -8 335 1 185 -17 185 -42 313
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 640 374 -17 169 8 401 39 439
Zmiana netto stanu środków pieniężnych 9 180 -304 8 912 5 776 7 562