Dywidenda

W zakresie polityki dywidendy Zarząd kieruje się zasadą realizowania wypłat stosownie do wielkości wypracowanego zyskui sytuacji finansowej oraz potrzeb kapitałowych Grupy, uwzględniając konieczność zapewnienia Grupie płynności finansowej oraz kapitału niezbędnego do rozwoju działalności, jak również realizowanych projektów.

Średnioterminowym celem Grupy jest utrzymywanie wielkości zadłużenia odsetkowego netto w przedziale 1x – 2x EBITDA.W przypadku spełnienia tego celu i braku zapotrzebowania kapitałowego na realizację interesujących projektów inwestycyjnych, pozwalających na osiągnięcie strategicznych celów Spółki i Grupy, Zarząd zamierza docelowo rekomendować Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy w kwocie wynoszącej co najmniej 50% skonsolidowane go zysku netto wygenerowanego przez Grupę.

Polityka wypłaty dywidendy może podlegać zmianom, a Zarząd będzie kształtował swoje rekomendacje przy uwzględnieniu szeregu różnych czynników dotyczących Emitenta, Grupy oraz rynku, w tym perspektyw dalszej działalności, osiąganych zysków, potrzeb kapitałowych, sytuacji finansowej, planów rozwoju, a także przepisów prawa w tym zakresie. Decyzje dotyczące podziału zysku oraz wypłaty dywidendy podejmowane są w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki.

 

 

 

  Wysokość dywidendy (tys. PLN) Dywidenda przypadająca na jedną akcję (PLN) Dzień dywidendy Dzień wypłaty dywidendy Skonsolidowany zysk netto Grupy Pekabex (tys. PLN) Dywidenda jako % skonsolidowanego zysku netto Grupy Pekabex
2014 2 000 0,08 2015-08-10 2015-08-31 15 850 13%

 

 

 

  Wysokość dywidendy (tys. PLN) Dywidenda przypadająca na jedną akcję (PLN) Dzień dywidendy Dzień wypłaty dywidendy Skonsolidowany zysk netto Grupy Pekabex (tys. PLN) Dywidenda jako % skonsolidowanego zysku netto Grupy Pekabex
2015 2 179 0,09 2016-08-15 2016-08-29 23 193 9%