Historia operacji na akcjach

Pierwsze notowanie
3 lipca 2015 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie podjął uchwałę w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji Spółki serii A i B oraz praw do akcji serii B. Następnie, 7 lipca 2015 r. podjęta została uchwała w sprawie wprowadzenia akcji i PDA do obrotu giełdowego, zgodnie z którą pierwszy dzień notowań został wyznaczony na 8 lipca 2015 r.

Dywidenda za 2014 rok
11 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zdecydowało o przeznaczeniu części zysku netto za 2014 r., w wysokości 2 mln zł, na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Dzień dywidendy ustalono na 10 sierpnia 2015 r., a dzień wypłaty dywidendy na 31 sierpnia 2015 r.