Akcjonariat

Akcjonariat PEKABEX S.A. 

(struktura akcjonariatu po ofercie publicznej akcji, z uwzględnieniem podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii B)

 

Akcjonariusze PEKABEX S.A. posiadający co najmniej 5% głosów na WZ Liczba akcji % głosów na WZ
Opoka II FIZ 9 784 585 40,4%
Cantorelle Limited 2 836 658 11,7%
Fernik Holdings Limited 2 030 578 8,4%
Pozostali łącznie 9 559 203 39,5%
razem 24 213 024 100%

 

Po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału w drodze emisji akcji serii B, kapitał akcyjny PEKABEX S.A. będzie dzielić się na 24.213.024 akcje o wartości nominalnej 1 zł każda. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.

 

Nazwa serii Liczba akcji (szt.) Wartość minimalna (zł) Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji
A 21 213 024 21 213 024 na okaziciela nie są uprzywilejowane
B 3 000 000 3 000 000 na okaziciela nie są uprzywilejowane
Razem 24 213 024 24 213 024