Informacje finansowe

 
* skorygowane o zysk na okazyjnym nabyciu spółki zależnej Kokoszki Prefabrykacje SA w 2015r. oraz spółki zależnej Ergon Sp. z o.o. w 2016r.
* skorygowane o zysk na okazyjnym nabyciu spółki zależnej Kokoszki Prefabrykacje SA w 2015r. oraz spółki zależnej Ergon Sp. z o.o. w 2016r.
 
 
 

Grupa Pekabex – wybrane wyniki i wskaźniki finansowe (dane skonsolidowane):

Wyniki finansowe (tys. PLN)
2011 2012 2013 2014 20152)
20163) I poł. 2017
Przychody ze sprzedaży 157 799 219 424 317 570 328 233 350 680 505 442 281 838
Zysk brutto ze sprzedaży 24 874 37 808 49 933 52 192 61 537 81 829 50 336
Zysk z działalności operacyjnej 7 111 14 901 18 911 19 751 29 562 40 850 13 559
EBITDA 1) 9 391 17 746 22 658 23 838 36 358 51 830 19 826
Zysk netto
5 210 11 077 15 320 15 850 23 193 34 309 9 373

 

1) EBITDA - zysk z działalności operacyjnej skorygowany o koszty amortyzacji
2) Wyniki za 2015 rok uwzględniają zysk na okazyjnym nabyciu spółki zależnej Kokoszki Prefabrykacja SA w wys. 6.571 tys. PLN
3) Wyniki za 2016 rok uwzględniają zysk na okazyjnym nabyciu spółki Ergon Sp. z o.o. w wysokości 13.511 tys. PLN 

 

Wskaźniki rentowności (tys. PLN)
2011 2012 2013 2014 20153)
20164) I poł. 2017
Marża EBITDA 1) 6,0% 8,1% 7,1% 7,3% 10,4% 10,3% 7,0%
Rentowność netto 2) 3,3% 5,0% 4,8% 4,8% 6,6% 6,8% 3,3%

 

1) Marża EBITDA: EBITDA / przychody ze sprzedaży
2) Rentowność netto: zysk netto / przychody ze sprzedaży
3) Wyniki za 2015 rok uwzględniają zysk na okazyjnym nabyciu spółki zależnej Kokoszki Prefabrykacja SA w wys. 6.571 tys. PLN
4) Wyniki za 2016 rok uwzględniają zysk na okazyjnym nabyciu spółki Ergon Sp. z o.o. w wysokości 13.511 tys. PLN 

 

Dane bilansowe (tys. PLN)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Aktywa razem 164 861 179 289 197 996 255 441 313 728 442 213 455 118
- Aktywa trwałe 69 658 79 617 81 449 110 869 175 021 246 140 245 404
- Aktywa obrotowe 95 203 99 672 116 547 144 572 138 707 196 072 209 714
- Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 22 061 21 757 30 669 36 445 44 007 22 423 15 595
Kapitał własny 71 489 82 436 96 757 128 137 178 005 212 222 220 315
Zobowiązania razem
93 372 96 852 101 239 127 304 135 723 229 991 234 804
- Zobowiązania finansowe1), w tym:
21 512 24 837 12 328 9 217 31 107 60 488 67 661
- długoterminowe 6 398 13 735 6 273 2 382 24 225 49 499 58 284
- krótkoterminowe 15 114 11 102 6 055 6 835 6 882 10 989 9 377
Dług netto2)
-549 3 080 -18 341 -27 228 -12 900 38 065 52 066

1) Zobowiązania finansowe: kredyty, pożyczki, inne instrumenty dłużne oraz leasing finansowy
2) Dług netto: zobowiązania finansowe pomniejszone o wartość środków pieniężnych

 

Przepływy pieniężne (tys. PLN)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 478 7 657 24 896 14 560 10 436 18 330 -8 082
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 342 -8 335 1 185 -17 185 -42 313 -57 623 -3 164
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 640 374 -17 169 8 401 39 439 17 709 4 419
Zmiana netto stanu środków pieniężnych 9 180 -304 8 912 5 776 7 562 -21 584 -6 828

 

 

PBX
Money.pl - Kliknij po wicej
Wykres wygenerowany przez Money.pl