Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej dla Pekabex Bet S.A.

Dotyczy realizacji projektu w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw programu operacyjnego inteligentny rozwój 2014-2020.